Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szent Gellért-díjak átadása Szombathelyen

szent-gellert-dij-1-of-1Június 29-én a szombathelyi Brenner-iskola tornatermében gyűltek össze a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények dolgozói év végi hálaadásra, találkozóra, kötetlen beszélgetésre. Itt adta át Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök a kiemelkedő szakmai munkát végző dolgozóknak a Szent Gellért-díj arany fokozatát.

A díjazottak balról jobbra:
Englert Zsolt a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium igazgatója,
Vida Mária a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium tanára,
Kardosné Tömböly Edit a jánosházi Szent Imre Általános Iskola tanítónője,
Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök,
Ernyei Gyula Istvánné a Boldog Brenner János Óvoda óvodavezető-helyettese,
Simon Lászlóné a zalaegerszegi Szent Család Óvoda óvodavezető-helyettese,

Iszak Józsefné a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola gazdasági vezetője.

szent-gellert-dij-137-of-67Az ünnepségen Tálas József, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója elmondta: az elmúlt 3 évben új intézményekkel bővült az egyházmegye oktatási-nevelési hálózata. Így amíg 2019-ben 1900 diákról gondoskodtak az óvodákban és iskolákban, addig ez a szám mára 3200-at is meghaladta. Néhány példa az elmúlt évek intézmény átvételéről, intézmény alapításáról. 2019. szeptemberében indult a mihályházi székhelyű Gyermek Jézus Katolikus Óvoda. 2021-ben a Szombathelyi Egyházmegye három intézményt vett át és alapított: a sárvári Szent Piroska Katolikus Óvodát, körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolát, és a szentgotthárdi Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnáziumot. 2020-tól fenntartója az egyházmegye a nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvodának és 2022 őszétől a pornóapáti Német Nemzetislégi Tagóvodának is, ahogy Körmenden a Dienes utcai Óvodának is. Az szakképzésbe is belépett az egyházmegye, hiszen ősszel megkezdi működését a Boldog Salkaházi Sára Technikum.
szent-gellert-dij-138-of-67Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök is köszöntötte a megjelenteket. A díjátadó után kötetlen beszélgetés zárta a találkozót.
A díjazottaknak gratulálunk és köszönjük az egyházmegyei intézmények valamennyi dolgozójának egész éves áldozatos oktató és nevelő munkáját! 

 

 

 

englert-zsoltENGLERT ZSOLT 

Englert Zsolt tanár, iskolaigazgató 1994-ben a Miskolci Egyetemen mérnöktanári képesítést szerzett, amit 1998-ban a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kibővített matematika szakkal. 1998-tól 2007-ig a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium tanára, majd igazgatója. 2003-ban megszerezte a közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2010-ben a Nyugat-magyarországi Egyetemen okleveles pedagógia tanári képesítést szerzett. 2007. augusztus 01-től dr. Veres András megyéspüspök úr felkérésére a szombathelyi Püspöki Általános Iskola igazgatója, majd 2008. szeptember 01-től az összevont Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Magas szakmai, pedagógusi és vezetői tudással vezeti az intézményt. 2012 szeptemberétől kezdeményezésére bővült az intézmény a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzéssel. Igazgató Úr mind szakmailag, mind emberileg meghatározó egyéniség az oktató- nevelő munkában. Az összevont intézmény vezetőjeként és tanáraként bizonyságot ad szakmai rátermettségéről. Nyugodt, kiegyensúlyozott, ugyanakkor határozottsággal bíró személyisége nagy hatással van kollégáira, a diákokra és a szülők közösségére egyaránt.

 

A Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium vezetőjét, Englert Zsoltot igazgató urat kiemelkedő és példamutató szakmai munkásságáért a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában észesíti.

 

szent-gellert-dij-11000-of-1VIDA MÁRIA

 

Mária gimnáziumi tanulmányait Kőszegen a Jurisich Miklós Gimnáziumban folytatta, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karának matematika-fizika szakán szerzett pedagógus oklevelet 1982-ben.

1997-től a Püspöki Általános Iskola tanára. Szakmai munkájának elismeréseként 2002-től a természettudományi munkaközösség vezetője. Mária 40 éves pedagógus pályafutása során mindig nagy hangsúlyt fektetett a matematika és fizika tárgyak iránt érdeklődő diákok tehetségének gondozására. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő versenyeredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Az elmúlt években rendszeresen jutottak tanítványai a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntőjébe. Kiemelkedő eredményeket értek el a teljesség igénye nélkül: a Dugonics András Matematikaversenyen, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, az Alapműveleti Matematikaversenyen, a komplex természettudományi versenyeken. Szívesen ismerteti meg tanítványait a csillagászat érdekes tudományával és a fizikai kísérletek izgalmas világával. Nagy energiával törekszik a természettudományok népszerűsítésére. Projektnapokat, fizikai bemutató kísérleteket és több mint 10 esztendeje tanév végi természettudományi napközis tábort szervez az érdeklődő diákok számára. Felkérésre vállalkozott szakköröseivel fizikai kísérletek bemutatására a Szombathelyi Televízióban az „Egyszerűen nagyszerű” műsor keretében.

Az oktatás mellett nagy figyelmet fordít a diákok személyiségének formálására, amelyet 2018-ig osztályfőnökként is precízen végzett. Keresztény szellemben neveli tanítványait, életvitelével példát mutat. Mária lelkiismeretes, pontos munkájával, kiemelkedő szakmai tevékenységével öregbíti iskolája jó hírnevét, növeli ismertségét, elismertségét. Szakmai munkájával sokat tesz a természettudományok népszerűsítéséért. Nevelő-oktató munkája példaértékű.   

 

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusát, természettudományi munkaközösségének vezetőjét, Vida Máriát kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesíti.


ernyei-istvanneERNYEY GYULA ISTVÁNNÉ

Ernyey Gyula Istvánné óvodapedagógusi diplomáját a Soproni Egyetem Óvodapedagógusi Karán szerezte. Pályáját a Szombathelyi Krúdy Gyula Napközi otthonos Óvodában, majd a Szombathelyi Szűrcsapó óvodában kezdte. 1993 augusztusában, pályázatot adott be a megalakuló Egyházmegyei Óvoda óvodapedagógusi állásra. Polgárdy Szilárdné alapító óvodavezető szeretettel fogadta a nevelőtestületben 1993. szeptember 01-én

Majd a családi életet választva öt gyermekét nevelte nagy szeretetben, s közben elvégezte a Fejlesztő pedagógusi 2 éves képzést a Nyugat-magyarországi Egyetem Pedagógiai Karán. Fejlesztőpedagógusi szaktudását nemcsak a csoportjában kamatoztatja, hanem az óvoda Bem József utcai telephelyének csoportjait is támogatja fejlesztőpedagógusi szakértelmével, fejlesztő tevékenységével. 2019/2020-as nevelési évben általános óvodavezető helyettesként segítette az intézményvezetés munkáját, továbbá az Anyanyelvi Munkaközösséget is vezeti elkötelezett elhivatottságával.

Egész életében fontos számára, hogy hitét, keresztény emberségét a családján túl, hívő közösségek tagjaként is megélhesse. Magánélete, hitélete mintát ad a közösségeknek.

Vallja, hogy a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen a rendszeres együttműködés, az egymástól tanulás. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatai megosztására helyi „Jó gyakorlat” bemutatására. A katolikus óvodákban megvalósuló sajátos „Csendes percek” tevékenység szakmai kidolgozásában élen járt. Az egymástól tanulás érdekében rendseresen szakmai együttműködést kezdeményez munkaközösségen, intézményen belül.

A munkaközösség tagjait támogatja abban, hogy felismerjék munkájukban, szakmai fejlődésükben, melyek azok a helyzetek, témák, amelyekben együttműködésre van szükségük.

Mély hittel átszőtt elkötelezettségét, az óvodapedagógusi szakma iránt, a szeretetteljes, elfogadó, személyiségfejlesztő munkáját, a közösség építési és közösség evangelizációjára törekvő képességét, nagyra értékelik munkatársai.

A Boldog Brenner János Óvoda pedagógusát, Ernyey Gyula Istvánnét kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesíti.

 


 kardosne-tomboly-editKARDOSNÉ TÖMBÖLY EDIT

Kardosné Tömböly Edit 1991-ben felkérésre vállalta a munkát az induló (még önkormányzati fenntartású) Keresztény Szellemű Általános Iskola és Napköziotthonban Jánosházán. 1993-tól osztályfőnökként, általános iskolai tanító munkakörben dolgozik a jánosházi Szent Imre Általános Iskolában. Részt vállalt az intézmény működési rendjének kialakításában, a nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében.

Hitvalló pedagógus, aki fontosnak tartotta hitbeli ismereteinek gyarapítását, és saját keresztény személyiségének formálását. 1991-től rendszeresen részt vett a nyári pedagógus lelkigyakorlaton.

                Lelkiismeretes, felkészült, szereti a gyermekeket, akik bizalommal fordulnak felé. Tanító, nevelő magatartását az alapos, átgondolt tervezés, a tantervi követelmények biztos ismerete jellemzi. Változatos eszközökkel motiválja növendékeit, ötletgazdagság és sokoldalú szemléltetés jellemzi. Nagy pedagógiai gyakorlattal tapintatosan, de tárgyilagosan értékeli diákjait. Tanítványait Isten ajándékának tekinti, akikben a Tőle kapott talentumokat fedezheti fel. Számos szép eredményt ért el tanulóival a különböző tanulmányi, kulturális és művészeti bemutatókon az országos döntőig jutva, emlékezetes színpadi fellépésekre készítette fel tanítványait.

                Tudatosan törekszik a növendékei személyiségének fejlesztésére. Figyelme kiterjed a környezet, a taneszközök esztétikumára, tantermének ízléses dekorációja a célszerűséget is jól szolgálja. A nevelés minden területe fontos számára: vallásos nevelés, műveltségre, kultúrára, nemzeti öntudatra nevelés, esztétikai és környezeti nevelés stb. Arra törekszik, hogy egy gyermek se maradjon magányos az osztályban. Szívesen és sokat tartózkodik osztályában, megkülönböztetett tapintattal fordul azokhoz a gyermekekhez, akiknek nem rendezett a családi háttere.

                Napi kapcsolatban van a szülőkkel, akik közül sokan már tanítványai voltak. A gyermeknevelésben partnernek tekinti őket, de azt is tudja, hogy segítségre és megerősítésre van szükségük. Pedagógusi tevékenységét választott hivatásként élte meg, amit áthat az igényes szakmai munka, a nevelés közös ügyéért érzett felelősség, az intézmény iránti elkötelezettség. A jó Isten gazdagon megajándékozta humorérzékkel, a pedagógus „mesterség” számára szeretettel, örömmel, odaadással és lelkesedéssel végezett szolgálat.

A Szent Imre Általános Iskola pedagógusát, Kardosné Tömböly Editet kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesíti.

 

iszak-jozsefneISZAK JÓZSEFNÉ

Iszak Józsefné, 2011 óta gazdasági vezető a Szent László Katolikus Általános Iskolában. Nagy tapasztalattal rendelkező, kreatív szakember. Munkáját a rátermettség, lelkiismeretesség és a következetesség, rendszeres együttműködés jellemzi. Kezdeményező, aktív szerepet tölt be a problémamegoldásban. A gazdálkodás nehéz munkáját alapos szakmai felkészültséggel, felelősségteljesen végzi. Kitartása, precizitása példamutató. A szülők, a tanulók és a nevelők körében is megbecsülésnek örvend. Lelkesen és rendszeresen részt vesz a továbbképzéseken, mert elkötelezett a folyamatos szakmai és önfejlődés iránt. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatai megosztására. Hivatását szolgálatnak tekinti.

Tevékeny részt vállalt az iskola dokumentumainak elkészítésében is. Az iskolát támogató szervezet, az Alapítvány a Szent László Katolikus Általános Iskola támogatására kuratóriumának tagja. Az alapítványnak egyik fő bevételi forrása az évente megrendezett Katolikus Jótékonysági Bál . A közelmúltig Katalin volt a jótékonysági bál egyik főszervezője.

A Szent László Katolikus Általános Iskola gazdasági vezetőjét, Iszak Józsefnét kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesíti.

 

 

simon-laszloneSIMON LÁSZLÓNÉ

Simon Lászlóné Isten kegyelmi ajándékaként szép élethivatást választott, melyben 40 éven át szívvel-lélekkel és becsülettel munkálkodott.

Szeretetteljes, kedves, őszinte és figyelmes ember, aki személyválogatás nélkül mindenkit elfogad. A gyermekek, a munkatársi közösség és a családok számára is mindig tudása legjavát adja.

Sok szeretettel, gondoskodással veszi körül a kisgyermekeket. Gyarapítja bennük emberi és erkölcsi értékeket. Munkája során tudatosan, máskor észrevétlenül is mélyíti bennük a magyarságtudatot, és a népi gyökerekből való táplálkozás szükségletét; a természet szeretetét és tiszteletét. Ami viszont a legfontosabb, hogy tanítja őket imádkozni. Kapcsolatot teremteni és tartani az Úrral, jelenlétében lenni és örülni. Láttatja velük a Jóisten mosolygós, vigasztaló, megbocsájtó, imádkozó, zenélő jókedvét és vidámságát! Ez olyan ajándék, amely elkíséri őket az úton. Tőle kapott lelkiség majd vissza-visszahat életükre.

Szent Család Óvoda közösségét 2005 augusztus óta gazdagítja. Óvodapedagógus tevékenységét a rendszeres önképzés, a folyamatosan magas színvonalú igényes munka jellemzi. Szívügye a pályakezdők szakmai támogatása. Fiatalabb munkatársaknak irányt mutat a nevelő-oktató munkában, s mindenki számára példát jelent szaktudásban, erkölcsi tartásban és hitben. Alázatos tenniakarásával, hozzáértésével, tapasztalataival óvodavezető-helyettesként folyamatos segítséget nyújtott a munkatársaknak.

A gyermekek mellett a családjaikat is vezeti a mindennapokban. Meghallgatja, imáival kíséri őket, megértő irántuk, és mindig van számukra bátorító vagy vigasztaló szava!

Hivatása mellett pedig fáradhatatlanul építi Isten országát, abban a szolgálatban, ahová az Úr helyezi! A hiteles keresztényi élet példája, akiben és aki által dolgozik a kegyelem az élet minden területén.

 

A Szent Család Óvoda óvodavezető-helyettesét, Simon Lászlónét kiemelkedő, példamutató szakmai munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából a fenntartó a Szent Gellért díj arany fokozatában részesíti.