Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Újmise Toronyban

dsc-0001Rácz Ágoston a toronyi plébánia újmisése, vasárnap jólius 3-án mutatta be első szentmiséjét szülőfalujának templomában.

A szentmisére több egyházmegyéből sőt külföldről is érkeztek papok, diakónusok, papnövendékek, rokonok, barátok ismerősök, hogy együtt imádkozzanak a most felszentelt lelkipásztorral és így adjanak hálát a hivatás kegyelméért.

A szentmisét megelőzően a szülői házban Haller László toronyi plébános áldotta meg azt adsc-9694 miseruhát, melyet az újmisés Édesanyja segítségével magára öltött. Ezt követően kapta meg a szülői áldást, mellyel útnak indult Édesanyjával az oldalán az oltárhoz, bemutatni első szentmiséjét.

A toronyi templom és a templomkert megtelt az ünneplőkkel.

A szentmise elején az egyházközség és az önkormányzat és Haller László atya is köszöntötte az újmisés lelkipásztort.

dsc-9959Haller László plébános atya köszöntőjében kiemelte, hogy Püspök atya néhány napja egy papot szentelt, akire a toronyiak nagyon büszkék, hiszen közülük való. Megemlítette, hogy Ágoston atya hivatása Perger Gyula plébánossága alatt indult el és növekedett. László atya elmondta még, hogy az újmisés lelkipásztor visszamegy Rómába tanulni, de visszavárja az egyházmegye és az egyházközség is. Kérte Ágoston atyát, mindig érezze otthonának a helyi plébániát és a templomot is. Isten amit megkezdett benne tegye teljessé. A jó Isten kegyelmét és a Szűzanya segítségét kívánta a fiatal papnak. 

Ezt követően kezdte el Ágoston atya a szentmisét, melyen a római, a Szombathelyi és Győri Egyházmegye papnövendékei voltak segítségére.

A szentmise ünnepi szónoka Dr. Perger Gyula kőszegi plébános volt. Beszédében adsc-9873 meghívásról beszélt, arról hogy az Újmisés felismerte az Istentől fülébe súgott szót, amivel meghívta erre nagyszerű hivatásra. Megszólította az Úr és vállalta is a küldtést. Az Isten azért választotta ki, hogy papja legyen. Kimondhatatlan nagy kitüntetés, hogy az Úr gyenge, gyarló embereket használ művének folytatására. Kimondhatatlan ajándék és kegyelem, az Isten követének lenni az emberek között. A mindenható Istennek szüksége van ránk. Megakarja az Úr osztani velünk szolgálatát, szeretetét. Felhívta Ágoston atya figyelmét arra, hogy Ő küldetést teljesítő apostol, ugyanaz a lelkület legyen benne mint Krisztusban volt. A szavai, tettei, élete, hozza közelebb az emberekhez Isten szeretetét. 

Majd beszédét a következő gondolatokkal folytatta: minden pap az Atya ajándéka, Jézus Krisztus szeretetének a jele, a Szentlélek műve. A pap is alakulóban van, ő is vétkező ember, aki szenved a terhektől, feszültségektől.

A hívekhez is szólt GYula atya, hogy a papot nem szabad sem szentnek sem bűnösnek kikiáltaniuk. A pap maga is sokszor távol érezheti magát az Istentől, mégis eszköze a Krisztussal való találkozásnak. Ahol a pap van, ott utolérhetővé válik Jézus, hiszen Jézus felbonthatatlan szövetséget köt vele, minden ember javára és üdvösségére. 

Minden pap az Isten ajándéka.

dsc-9945Külön mégegyszer felhívta az újmisés atya figyelmét arra, hogy az irgalmat hirdeti. Isten végtelen szeretetének a földre szállását, az irgalmat aki maga a keresztrefeszített jóság. Irgalmasnak lenni másokhoz, miközben mi is bűnösök vagyunk. Amikor irgalmas vagyok, megérzem, hogy valaki más cselekedett általam. Megértettem másokat, segítettem másoknak, amikor magam is segítségre szorulok. Szeretni tudtam, amikor magam is szomjúzom a szeretetre. Ilyenkor ébred rá a pap, hogy az irgalom az az Isten életében való részesedés. Irgalmas leszek, akkor biztos lehetek abban, hogy Krisztus beszél és cselekszik is általam. A következő szavakkal buzdította a szónok az újmisést: Legyen bátorságod, hogy kövesd Jézus Krisztust. Arra kaptál küldetést, hogy esendő ember létedre, Isten adományait közvetítsd az embereknek. Kívánom, hogy legyél ajándék és áldás.

Zárásként egy történetet mondott el Gyula atya az Újmisésnek. Egyszer fiatalokdsc-9993 megkérdezték II. János Pál pápát, hogy örül-e annak, hogy pápa? Erre a válasz az volt: Boldog azért vagyok és annak örülök, hogy odafigyeltem, amikor az Úr meghívott és meghallottam a szavát. Minden más újabb beosztás és megbizatás, de a lényeg az, hogy pap lehetek.

Útravalóul még ezt mondta Dr. Perger Gyula atya: Adjon Isten erőt, hogy az Ő szeretetében megmaradj. Legyél pásztora azoknak, akiket rád bíz az Isten, és légy az Úr hűséges munkása. 

dsc-0032A szentmise végén Ágoston atya mindenkinek megköszönte, hogy elkísérte, segítette a papság felé vezető úton. Megemlítette gyermekkora kedves plébánosát Póka Jenő atyát, majd Dr. Perger Gyula atyát, valamint Orbán Márk OFM atyát, aki már ezt az újmisét az égben ünnepelte és Császár István atyát, de nem feledkezett meg, szeretett szüleiről, nagynénjeiről, különösen Édesanyjáról, aki mindig mindenben mellette állt/áll, az összes rokonáról, akiknek külön megköszönte, hogy a rokonuk lehet, és nem utolsósorban tanárairól, professzorairól, papnövendékekről, paptársakról akik jelen voltak, vagy a távolból gondoltak rá.

A szentmise záróáldása után újmisés áldásban részesítette Ágoston atya a jelenlévőket.