Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

A Maulbertsch főoltárkép központi részlete restaurálás után visszatért Szombathelyre

Restaurált főoltárképHosszú évek munkája nyomán a szakemberek restaurálták a szombathelyi Székesegyház eredeti, Anton Maulbertsch által készített főoltárképének egy részletét. A Székesegyház egykori Oratóriumában, a mai Bombázási Emlékhelyen látható az alkotás. 

Restaurált főoltárképA  Maulbertsch főoltárkép központi részlete restaurálás után visszatért Szombathelyre

A „Visitatio”- a Szent Szűznek Szent Erzsébetnél tett látogatását jeleníti meg. Szily püspök 1791-ben kért ajánlatot a kép elkészítésére, a méreteket és a témát megadva. Meghatározta a színvázlat elkészítésének idejét és módját is. Az oltárkép eredeti gondolatát-tervét maga Szily János püspök készítette, a festmény megalkotását Maulbertsch Antal festőművészre bízta.  A művész elkészítette a 92 x 48,5 cm-es,  olaj vászon  színvázlatot, amelyet jelenleg a pannonhalmi apátsági képtárban őriznek. A 38 négyzetméteres főoltárképet 1792-ben festette 100 aranyért (450 Ft.), saját lakásán a művész. Elkészülte után hengerre helyezte, majd postai úton küldte Szombathelyre. A püspökségi asztalos kapta a feladatot, hogy a képet helyezze vakrámára. 1861-ben Kugler József kőszegi rajztanár, 1941-ben Nikássy Lajos budapesti festőművész restaurálta.

 

Restaurált főoltárképA bombatámadás után a 192 darabra szakadt oltárképet a törmelékekből való kiválogatás után ládákban Budapestre szállították. A Szépművészeti Múzeumból 1974-ben átkerült a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjteményének Restaurátor Osztályára. 1999-től foglalkozhattak komolyabban a kép helyreállításának gondolatával. 2000-2001-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal négymillió forinttal finanszírozta a restaurátori törekvéseket a székesegyház felújítási keretének terhére. 2005-ben az EU Kultúra 2000 pályázat segítségével folytatódhattak a munkálatok. A fejlődő technikai lehetőségek és az új restaurátori módszerek alapján lehetségesnek tűnt az oltárkép „teljes” helyreállítása is, amennyiben a további anyagi források rendelkezésre állnak. A  jelenlegi részlegesen restaurált állapot már biztató. A további munkálatok újabb komoly kihívás elé állítják a helyreállításon szorgoskodó művészeket. (Juhász István főrestaurátor,  Eisenmayer Tiborné, Szentgyörgyi Edit, Szutor Katalin, Takácsné Szabó Marianne). A központi jelenetet (330 x 385 cm) elkészülte után a Nemzeti Galéria nemzetközi kiállításán mutatták be a barokk művészet kutatóinak, kedvelőinek, az érdeklődőknek.  Itt a főjelenet 16 négyzetméteres képe már előkészített, összeállított és konzervált formában volt látható.

 

 Restaurált főoltárképA teljes befejezés – szimbolikus értéke mellett – komoly szakmai sikernek számítana. Ehhez döntő kérdés az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium további pályázati támogatása.

A restaurálás megtett lépései:

 Az egymáshoz kapcsolódó eredeti fragmentumok kiválogatása, helyének keresése

 A hiányzó darabok új, alapozott, előszínezett, kipréselt és konzervált foltok beültetésével történő kiegészítése

A jobb oldalon a festmény kiegészítése a „húzószélig”

A meglévő 3,2 m szakaszának kiegészítése, az alsó rész lezárásával

Az összerakott felületek préselése, áttisztítása, vákum asztalon történő konzerválása

A hátoldal megerősítése több rétegben

Folyamatossági hiányok új alapozása, előszínezése, pótlása, formai kiegészítések aláfestése, kipréselt és konzervált foltok beültetése, lakkozása, akvarellfestéssel történő alapozó festése

A 6 elkészített részterület külön tárolása

A folyamatossági hiányok pótlása, a szükséges formai kiegészítések megalkotása

 

A képen háza előtt magas lépcsőfokon fogadja Szent Erzsébet a látogatására jövő Szűz Máriát, aki az angyaltól megtudta, hogy nagynénje gyermeket vár és segítségére sietett. Erzsébet alázattal fogadja és boldognak hirdeti ifjú rokonát, aki megdicsőülten emeli sugárzó tekintetét a magasba, ahol a megnyíló ég felhői között angyalok serege jelenik meg, akik mintha együtt zengenék a Szent Szűzzel a Magnificat fenséges énekét. A lépcső alján Szent József, fenn az épület kapujában Szent Erzsébet mögött Zakariás alakja látható. Köröskörül az előtérben, a háttérben és az épület ballusztrádos erkélyén színes embercsoportok, bő palástú ősz férfiak, ifjak, leányok, egy karjait lelkes örömmel kitáró, festőöltözetű férfiú, mint az emberi nem képviselői csodálattal, áhitattal szemlélik Isten anyjának felmagasztosult alakját.

Szűz Mária arca valóban remekbe készült és megkapóan fejezi ki a Messiás anyjának túláradó boldogságát. Mind a Szűzanya, mind Szent József alakján jól láthatók a megtett hosszú út fáradalmai. Megkapó a kép alkonyati hangulata, amely azonban sajnos az 1941. évi restaurálásnál némileg elmosódott.

 

A restaurálás jelenlegi állása szerint a Nemzeti Galéria restaurátori műhelyében 6 összeállított képrészlet található külön elhelyezésben.

Közülük az egyik, az először elkészített főjelenet a közelmúltban immár végleges formában került vissza Szombathelyre. Vakrámára helyezése után a Madonna kápolna feletti Bombázási Emlékhely  (az egykori Oratórium) nyugati falára került. Arra a helyre, ahol a bombázással kapcsolatos emlékek kerültek megőrzésre. Így lesz  (lehet) lehetősége a híveknek, a látogatóknak, hogy megtekinthessék művészeti büszkeségünket, Maulbertsch csodálatos alkotásának eddig helyreállított képrészletét.

 

Köszönet mindazoknak, akik segítették ennek a nagy - sokáig reménytelennek tűnő - feladatnak a megvalósulását. Köszönet azoknak, akik a Székesegyház romjaiból, a törmelékek közül - időnként testi épségük kockáztatásával is - kiszedték a legkisebb képmaradványokat is. Köszönet azoknak, akik - végig bízva a sikerben – páratlan művészetükkel végezték a restaurálást.

Hálásak vagyunk azért, hogy újra templomunkban tudhatjuk és láthatjuk a nagy festőművész alkotásának egy jelentős darabját.

 

Lendvai Rezső