Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Van miért hálát adni - Dr. Székely János megyéspüspöki szolgálatának 5 éve

dr-szekely-janos2017. július 8-án iktatták szombathelyi megyéspüspökké dr. Székely Jánost. Szolgálatának elmúlt 5 éve számos változást hozott egyházmegyénk életébe. Erről készített összegzést Püspök atya. 

Hálaadás

Kedves paptestvérek, szerzetesek, kedves családok, idős testvérek, gyerekek, fiatalok!

A Szentatya öt évvel ezelőtt küldött ide, Szent Márton Egyházmegyéjébe. Az eltelt öt évben nagyon sok esetben adhattunk hálát Istennek, sok minden miatt mondhatunk köszönetet szentjeink közbenjárásáért, a paptestvérek és sok-sok munkatárs segítségéért, minden kedves hívő imájáért, szeretetéért.

1.       Szentjeink

brenner-janos-boldogga-avatasa2018. május 1-én Angelo Amato bíboros jelenlétében megtörtént Brenner János vértanú boldoggá avatása. Hatalmas kegyelem, öröm és erőforrás ez mindannyiunk számára. Boldog Brenner János ünnepe egyházmegyei közös ünneppé vált, amit évről évre a december 15-hez legközelebb eső szombaton tartunk meg. Azóta az egyházmegyének sikerült megvásárolnia a vértanúság helyén két telket, itt fogjuk hamarosan elkezdeni a Boldog Brenner János tiszteletére emelt templom felépítését olyan módon, hogy a volt Somfalvi háznak azt a részét, ahová Brenner János holttestét behozták, érintetlenül meghagyjuk, mint szent helyet.

coreth-maria-tereziaMiután a Bécsi Érsekség és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szükséges engedélyeket 2022-ben megadta, 2023. március 19-én, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának 20. évfordulóján a Szombathelyi Egyházmegye az Eisenstadti Egyházmegyével együtt Güssingben elindítja Boldog Batthyány-Strattmann László feleségének, Coreth Mária Teréziának a boldoggá avatását. Coreth Mária szívből jövő, mély vallásossága és férje iránti nagy-nagy szeretete volt az, ami elindította Batthyány Lászlót az életszentség útján. Tizennégy gyermeket hozott a világra, asszisztált a férje műtétjeinél, segítette a szegényeket: legyen példaképe és égi pártfogója a feleségeknek, édesanyáknak!

 

 

2.       Akik viszik az evangélium jó hírét

220523-szentelendok-acs-tamas-002Nagy kegyelem, hogy egyházmegyénknek 15 papnövendéke van. Hálásak vagyunk értük, imáinkban hordozzuk őket, nagy szeretettel várjuk őket az Úr szőlőjébe!

 

 

 

 

fekete-szabolcs-benedek-2022Szintén nagy ajándék, hogy a Szentatya – kérésemre a sok-sok egyházmegyén kívüli feladatom miatt – segédpüspököt ajándékozott egyházmegyénknek, aki levesz a rajtam levő terhekből, és szolgálatával, derűs és nyitott egyéniségével sok kegyelmet közvetít mindazok felé, akikhez a küldetése szól.

Nagy kegyelem papjaink, szerzeteseink hűséges szolgálata, Istennek szentelt élete. Az első ismerkedő látogatások után a plébániák vizitációja folyik, melynek során az atyák lelkipásztori munkáját is igyekszem segíteni. Imaháló is született fogadj örökbe egy papot néven, amelynek keretében egy-egy hívő vállalja, hogy egy konkrét atyáért egy éven át minden nap imádkozik.

 

annunciata-noverekA Gondviselés egészen különleges áldása az, hogy új szerzetesközösségek érkeztek egyházmegyénkbe. Az Annunciáta nővérek két új nővért küldtek Brazíliából, akik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a Sárvári Szent László Iskola lelki életének gazdagításába, az ifjúsággal való foglalkozásba. A Vorau-i Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett Máriás Nővérek Körmenden fognak rendházat alapítani, az első nővér máris besegít a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Iskola hitoktatásába, a gyerekekkel való foglalkozásba. A Domonkos Rend visszatér a szombathelyi domonkos kolostorba, az első domonkos atya már ide is érkezett Szombathelyre, és belevette magát a Szent Márton-templom, az ifjúság, az angol nyelvű szentmisék, az ünnepek előtt gyóntatások, lelkigyakorlatok ellátásába. A Vasvári Domonkos kolostorba egy remete nővér érkezett, aki ikonokat fest, végzi a templomban a napi szentségimádást sok hívő nagy örömére, és meghallgatja a lelki problémákkal hozzá fordulókat.

allando-diakonusok-1-of-1Nagy öröm, hogy elkötelezett, példaszerű keresztény életet élő akolitusok álltak a plébániai közösségek szolgálatába, akik igeliturgiát végeznek, áldoztatnak, járnak az idős otthonokba és a kórházakba, imacsoportokat, zarándoklatokat, nyári táborokat szerveznek, és sok más módon építik egyházunkat. Folyamatban van diakónus jelöltjeink képzése. Az egyházmegye első állandó diakónusait 2023-ban fogjuk felszentelni.

 

Elindult az egyházmegyei ifjúsági vezetőképzőnk, amelynek végeztével fiatalok válnak majd a fiatalok apostolaivá, ifjúsági közösségek oszlopaivá.

A hittanórák egy része lelki órává alakult, ahol a gyerekek és fiatalok saját szavaikkal imádkoznak, kimondják kérdéseiket, beszélgetnek a hitükről, családjukról, terveikről. Egyre több plébánia megszervezi azt, hogy a bérmálkozók a bérmálás előtt 2-3 napos bennlakásos lelkigyakorlaton vesznek részt. Sokak számára meghatározó élmény lesz ez a néhány Isten közelében, vidám közösségben, őszinte beszélgetésekkel és átélt imákkal eltöltött nap. Katolikus Iskoláinkba bevezettük a Családi Életre Nevelés óráit is, amelyeknek keretében segítjük a fiatalokat, hogy megértsék a család értékét, megismerjék a párkapcsolat, a konfliktusmegoldás, a dialógus alaptörvényeit, felkészüljenek arra, hogy majd szeretettel teli családot alapítsanak.

3.       Iskoláink

nardai-ovodaA hitünk és értékeink átadásának a mai korban az egyik legnagyobb lehetősége a keresztény szellemiségű iskolák. Itt sok éven át, mélyebb módon tudunk hatással lenni a fiatalokra, és rajtuk keresztül szüleikre, egész családjukra is. Az egyházmegye az elmúlt öt évben átvett illetve alapított óvodát Nardán, Pornóapátiban, Bozsokon, Mihályházán, Kemenesszentpéteren, Kemeneshőgyészen, Marcalgergelyin, Sárváron és Körmenden. Régebb óta működő óvodáink felújítása, bővítése is megtörtént Szombathelyen (Bem u. és Hollán E. utca) és Zalaegerszegen, valamint a sárvári Szent Piroska Katolikus óvoda és a körmendi Dienes Lajos Katolikus Óvoda felújítása idén is zajlik.

kormendi-iskolaEgyházi fenntartásba átvettük az egyik körmendi iskolát, amely Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola néven működik, valamint a szentgotthárdi iskola egy részét tagintézményeivel együtt (Rábagyarmat és Magyarlak-Csörötnek), neve: Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium

 

 

boldog-salkahazi-sara-technikum-epulet-2Az egyházmegye megalapította a Boldog Salkaházi Sára Technikumot Szombathelyen, ahol szociális és oktatás ágazaton folyik szakképzés (szociális ápoló és gondozó, bölcsődei kisgyermekgondozó és nevelő, és oktatási szakasszisztens szakmákban).

Sikerült bővítenünk a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola, a jánosházi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola épületeit.

 

4.       Lelkipásztori kezdeményezések

pasztoralis-tervMegszületett az egyházmegye lelkipásztori terve, az egyházmegyének lett pasztorális helynöke, és létrejött a pasztorális irodánk. Az eddig is gyönyörűen működő eseményeket folytatni tudtuk (jubiláns házasok találkozója, elsőáldozók és bérmálkozók találkozója), és néhány újabb hasonló eseménnyel bővítettük (nagyszülők, idős testvérek találkozója; Lélek fesztivál, gyermekre várók és jegyesek szentmiséje).

Megszólalt a Mária Rádió adása a szombathelyi és a zalaegerszegi vételkörzetben is, nagyon sok emberhez viszi el a hit, az imádság, a szeretet hangját.

Egyre több imatábor szerveződik nyaranta az egyházmegyében. Ezeknek a során egy-egy alkalommal 100-200 gyerek és fiatal éli át a hit, a közös éneklés, az egymás iránti szeretet örömét egy héten át. Az évek során elérhető pályázati lehetőségeket kihasználva több mint 120 nyertes támogatói határozat segítette ezek megvalósítását. Évről évre nagy örömet okoznak sokaknak az egyházmegyei családos táborok, lelki napok. Sok zarándokcsoport indul el évről évre gyalogosan, imádkozva, énekelve Máriacellbe. Máriacellben immár hagyományosan megtartjuk a magyarok zarándoklatát. Elindultak a régi rítusú szentmisék Szombathelyen egy hitét nagyon mélyen élő közösséget, énekkart és sok ministránst gyűjtve össze ezekre a Szentmisékre.

5.       Idősek, szegények, rászorulók segítése

idos-otthonAz egyházmegye átvette a KOSZISZ fenntartásából a Zalaegerszegi Gondviselés Háza idősek otthonát. Folyamatban van a Szombathely Gagarin úti, valamint a Táplánszentkereszti idősotthon átvétele. Sikerült felújítanunk a Papi Otthon épületét. Az idősotthoni ellátásra való igény óriási az egész országban. Nagyon sok idős ember vágyik arra, hogy ha erre majd rászorul, a hit és a szeretet légkörében élhesse le a földi élete utolsó szakaszát.

fair-play-kavehazMegszületett a Fair Play kávézónk, amelyben a Graz-i karitász segítségével Dél Szudánban készült kávét forgalmazunk, a haszon nagy részét – a kereskedelmi láncolat kikerülésével – közvetlenül a termelőknek juttatva vissza.

Az Egyházmegye megalapította a Szent Márton Házat, amely (a Herényi volt egyházi iskola épületében, az Annunciáta házban és a Püspökmolnári volt plébániaépületben) sok krízisbe került családnak, vagy Ukrajnából menekült,  nehéz körülmények közül hozzánk került keresztény családnak ad lakhatási segítséget 1-2 évre.

Az egyházmegye létrehozta a Mindszenty József Alapítványt, melynek keretében – Mindszenty bíboros példáját követve – minden évben támogatjuk néhány rászoruló, tanulni vágyó fiatal tanulmányait. A szintén egyházmegyei alapítású Szent Márton Köpenye Alapítványon keresztül pedig támogatjuk az egyházmegye legszegényebbjeit, börtönből szabadulókat (szállással és munkahely kereséssel), valamint – sok egyházi és állami iskola segítségével – egy kongói árvaházat és a Kabinda-i Egyházmegye szegényeit.

mindenki-karacsonyaÉvről évre megtartjuk a szegények Karácsonyát. Karácsony előtt meglátogatjuk az egyházmegye legszegényebb családjait, és évről évre egy-két nyomorban élő család lakáshelyzetét igyekszünk megoldani, a gyermekek tanulását segíteni. A háromszáz legszegényebb település felzárkóztatását segítő program keretében a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve segítjük a legszegényebbeket Zajk, Kistolmács és Oltárc településeken.

6.       Épületeink, művészeti kincseink

templommegaldas-szentgotthardon-18Az elmúlt öt év során egyházmegyénk területén kb. 160 templomot tudtunk megújítani, sok esetben szinte a pusztulástól megmenteni. Ezek az épületek a hívő közösségeink Szentmiséinek, a keresztelőknek, esküvőknek, az elhunytakért bemutatott gyászmiséknek szent helyei, de egyben a települések ékkövei, sok évszázados történelmi emlékek, művészeti remekművek is, kincsei az egész magyar társadalomnak.

 

Kiemelkedik a megújuló templomok közül a 13. század elején épült jáki templom és a szentgotthárdi plébániatemplom gyönyörűen megtörtént renoválása, valamint Kőszeg templomainak folyamatban lévő megmentése, restaurálása valamint a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom felújítása. A zalaegerszegi Mária Magdolna-templom új orgonával és közösségi teremmel gazdagodott.

celldomolki-kolostorElkészült a celldömölki Kolostor felújítása, melynek emelete ifjúsági lelkigyakorlatok céljára és zarándokok szálláshelyeként lett kialakítva, az emeleten egy igen szép kápolnával.

Az egyházmegye visszakapta a régi sárvári Plébániaépületet, amelyet felújítottunk, mellette pedig felépítettük az Annunciáta Nővérek kis kolostorát. Körmenden szintén folyamatban van a Vorau-i Máriás Nővérek kolostorának építése. Több plébániát sikerült teljes egészében felújítanunk (pl. Salomvár, Alsóság, Gyöngyösfalu, Kenyeri, Kőszeg).

Az Egyházmegye megkapta a volt Avar Szálló épületét Velemben, ahol folyamatban van egy kb. 220 fő befogadására alkalmas családos és ifjúsági táborhely és lelkigyakorlatos központ kialakítása.

Az Egyházmegye visszavásárolta Szombathelyen a Gödör pincehelyiséget, amelyben kialakította a Bárka ifjúsági központot. A volt VAOSZ étterem épületét szintén felújítottuk, ez részben ifjúsági központként, részben karitász segítségnyújtási központként működik.

ifjusagi-szallasGyenesdiáson Tibola kanonok úr volt telkén nyaralót építtettünk. 32 fő tud egyszerű, de szép környezetben nyaralni, nyári tábort szervezni ezen a helyen.

A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a Tófeji, az Ikervári, a Csesztregi, és a Kámoni plébánia új közösségi házzal gazdagodott. Ezek mellett közösségi terek fejlesztése részeként az elmúlt években összesen 52 támogatási kérelem pozitív elbírálása nyomán egyházi tulajdonú épületek, közösségi terek újulhattak meg.

puspoki-palotaA Püspöki Palota dísztermének Maulbertsch freskója és a Szent Pál terem Dorfmeister képei gyönyörűen megújultak. A Martinus könyvkiadónk és kegytárgyboltunk működése stabilizálódott, mindkettő újra nagy lendülettel végzi hitet és keresztény kultúrát erősítő tevékenységét.

Egy két kötetes, történelmi, művészeti és egyházi adatokban rendkívül gazdag, sok fotóval díszített Egyházmegyei Névtár készítését kezdtük el, a kiadása jövőre várható. A magyarszecsődi volt Plébániaépületben egyházművészeti kiállítás jött létre.

Hálát adunk Isten kegyelméért, aki kíséri a mi gyarló erőfeszítéseinket, hálát adunk szentjeink közbenjárásáért, életpéldájuk sugárzó erejéért, és köszönetet mondunk az egyházmegye minden munkatársának a nagy odaadással, szakértelemmel, sok áldozattal és lelkesedéssel végzett szolgálatáért.