Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Szent Család vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

szent-csalad-2023„A család szentségét ünnepeljük. És mikor szent a család élete? Ha fölnéz az égre, ha kinyitja szívét, élete ajtaját, kitárja otthonát Isten előtt. Ha hittel engedelmeskedve, Isten akarata szerint élve befogadja Istent önmaga életébe. Isten befogadásával nyeri el élete minden örömét, erejét, ajándékát. És ha az így Istentől kért és kapott ajándékát visszateszi az Isten kezébe, ha az Ő kedvének öröméért odaadja önmagát ajándékul Istennek. Ekkor ő egy az Istennel, aki a Szent, és Isten szentsége beragyogja a család életét, a család szent családdá változik át.”

A Szent Család ünnepe van, a család szentségének az ünnepe.
A családban élt élet szent élet, erre gondolunk a mai ünnepen.
És gondolkodjunk azon: mit jelent ez a szentség? Miként válik szentté a család élete?
Erre a kérdésre ad feleletet nekünk a mai vasárnapon a Szentírás.
Mindegyik olvasmányból egy-egy mondatot ragadjunk ki, és ezeknek a mondatoknak a fényénél megértjük a választ a kérdésre: Miért szent a családban az élet? Miként válik szentté a család élete?
A szentség annyit jelent, hogy az Istenhez tartozik.
Isten a szent, és ami tőle van, ami Ővele egy, ami Őhozzá simul, belesimul az Istenbe, az szent.
Szent azért, mert egy Ővele.
A családi élet, az élet a családban akkor szent, ha Istenhez tartozik ez az élet.
Istenhez pedig, ahogy a mai vasárnap olvasmányai tanítanak minket, három módon, három kapoccsal tartozik az élet.
Az ószövetségi olvasmányban ezt hallottuk: Isten így szólt Ábrahámhoz: nézz föl az égre!
Ezt a mondatot emeljük ki, és ezt a mondatot állítsuk oda családjaink életének középpontjába, ilyen legyen a család élete: nézz föl az égre!
Égre nézzen, Isten felé kitárt szívvel éljen a család.
A család életének minden napja, öröme és minden gondja, a család életének minden törekvése, és a kudarcok, a szenvedések is Isten színe előtt, Istenhez fölemelt élet legyenek.
Bár minden reggel így kezdődne el, ezzel a tekintettel, égre nézve.
Bár minden napnak alkonyát ez a tekintet szentelné meg: égre néz a család.
És napközben égre néző tekintettel éljen, munkálkodjék, vagy viselje az élet terheit, örvendezzen, vagy pihenjen.
Amiként Szent Pál apostol mondja: „bármit tesztek, akár esztek akár isztok, akár örvendeztek, akár szomorkodtok, mindent az Úr nevében tegyetek.”
Mindent az ég felé, az Isten előtt kitárt szívvel tegyetek meg, így éljen a család.
Ha a család kapuja kitárul az égre, ha a családban élők lelke föltekint az égre, és így él, akkor ez az alap, hogy szentté váljon a családi élet.
Az újszövetségi olvasmányból szintén Ábrahám családjának az életéből a következő mondatot emeljük ki: hittel engedelmeskedett.
Nemcsak az ember néz föl az égre, hanem Isten is megszólítja, megérinti az ember szívét, Isten is kinyitja az eget, és kezébe veszi a felé kitárt szíveket.
Kezébe veszi úgy, hogy reá leheli az akaratát, az életét.
Éljetek az én fényemben, éljetek az én tökéletességem színében, engedelmeskedjetek nekem!
Az Isten törvényei szerint élt élet, az Isten előtt meghajló élet szent élet lesz.
Ilyen legyen a család élete.
Isten a törvénye, Isten a családban élőknek az akarata, amely akarat előtt, Isten szentséges színe előtt, hittel engedelmeskedve meghajol az ember, és akkor Istentől származó ajándék minden.
Ábrahám mivel hittel engedelmeskedett, megigazulást nyert.
Igazzá lett, amit kívánt: Istentől kapott gyermeket ajándékul.
Istentől kapja a család minden kincsét, minden örömét, Istentől kapja az életet, minden boldogságát, és az erőt a szenvedések keresztjeinek a viseléséhez is.
Isten ad erőt a családban élőknek.
Mert minden Istentől való, ezért Isten előtt hittel meghajolva, engedelmeskedve él szent életet az ember.
És végül a harmadik mondat az evangéliumból származik: odavitték a gyermeket Isten színe elé, és odaadták Istennek.
Az Istentől remélt és az Istentől nyert ajándék az ég felé néző embernek, az Isten előtt meghajló, és tőle az élet ajándékát vevő embernek még egy lépést kell tennie.
Nem marad önmaga örömébe zártan ekkor, hanem odamegy az Isten elé, és odaadja örömét, ajándékát, életét, mindenét Isten kezébe. Istené az élet.
És ez az élet a szent élet, az Istentől kért, remélt, az Istentől ajándékul kapott, és végül az Istennek odaadott élet.
Az Ő színében, az Ő kedvének örömében élt élet a szent élet.
A családnak ilyen életet kell élnie.
Minden napját, életének egész ajándékát oda kell tennie folyton és folyton Isten kezébe.
Az Ő színe előtt, az Ő kedve szerint, az Ő kedvéért élve szentté válik a család élete.
A család szentségét ünnepeljük. És mikor szent a család élete?
Ha fölnéz az égre, ha kinyitja szívét, élete ajtaját, kitárja otthonát Isten előtt.
Ha hittel engedelmeskedve, Isten akarata szerint élve befogadja Istent önmaga életébe.
Isten befogadásával nyeri el élete minden örömét, erejét, ajándékát.
És ha az így Istentől kért és kapott ajándékát visszateszi az Isten kezébe, ha az Ő kedvének öröméért odaadja önmagát ajándékul Istennek.
Ekkor ő egy az Istennel, aki a Szent, és Isten szentsége beragyogja a család életét, a család szent családdá változik át.
Ámen.
2023. december 31. Takács Gyula plébános atya