Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Krisztus szíve szerinti papokká váljatok! - Papszentelés a székesegyházban

000686Dr. Székely János megyéspüspök 2024. június 22-én szombaton délelőtt pappá szentelte Járfás Ádám, Pongrácz Benedek, Rákos József és Rátkai István diakónusokat. Tiszteletbeli kanonoki címeket is adományozott a főpásztor. 

Az idei év kegyelmi év a Szombathelyi Egyházmegye számára, mert 4 diakónus testvérünket szenteljük az Úr szolgálatára – mondta köszöntőjében Székely János megyéspüspök. Imádkozzunk szentelendő testvéreinkért, hogy a papszentelés kegyelme, ez a mennyből jövő bőséges kegyelmi eső töltse be a szívüket. Formálja, alakítsa őket Krisztus szíve szerinti papokká, hiteles papokká, akikben tűz és lelkesedés van. Akik hűségesek a keresztviselés idején is, akik jelei Isten szeretetének és a reménynek ebben a világban, fogalmazott Székely János. 

Szentbeszédében a megyéspüspök a szentmisén felolvasott szentírási szakaszokhoz a papságra vonatkozóan fogalmazott meg üzeneteket.   

Az olvasmányban az Úrnak Jeremiás prófétához intézett szavait hallottuk: mielőtt megalkottalak anyád méhében már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna felszenteltelek és prófétának rendeltelek a nemzetek javára. Prófétának és papnak lenni, nem csak funkció és feladat, ennél sokkal mélyebb titok: a szívünket, az egész lényünket érinti meg. A Biblia nyelvén az ismeret valami rendkívül mély, szerelemhez hasonló megpecsételtséget, egységet jelent. Mielőtt elvesznétek a sok papi teendőben mindig éljétek át, hogy a papság ennél több: Krisztusé lenni, eggyé válni vele.   

A szentleckében Pál apostol Timótesuhoz írt leveléből hangzott el részlet: ne hanyagold el magadban a kegyelmet amit a prófétai szó és a kézfeltétel által kaptál. Székely János felidézte, hogy kispapként sok időt töltött a kápolnában, és egy evangéliumi szakasz mélyen belevésődött, amikor Péter kiszállt a csónakból és elindult a vízen Jézus felé. Papnak lenni nem természetellenes, de nem is egészen természetes, hanem természetfeletti, mint a vízenjárás. Addig tudok a víz felszínén maradni amíg a kegyelem emel, amíg Krisztusra nézek. Éljetek kegyelemben, Krisztusban. Ne hanyagoljátok el a kegyelmet: Isten igéjét ami tápálál, a szentségeket, az imádság lelkületét. 

Az evangéliumban – többek között – ezt a részt olvasruk: amint engem küldött az Atya úgy küldelek én is titkeket. Hogyan küldte az egyszülött fiát az Atya? Úgy hogy mindent odaadott, egész önmagát, a keresztig szeretett. Krisztus nem olyan módon lett főpap, nem olyan módon élte a hármas papi küldetést mint külsődleges feladatot, hanem a lényében lett pontifex, azaz hídverő. A lényében lett híddá Isten és ember között.

Az első papi küldetést a prófétait nem csak azzal végezte, hogy tanított, hanem benne az Ige testté lett. A legnagyobb prédikációt a kereszten mondta el, a vérével mondta el. A katolikus pap sem azzal lesz az ige szolgája, hogy beszél, hanem az Istenben élt életével. Hirdetjük, hogy Isten valóság, hirdetjük erejét.

A pásztori küldetést nem azzal végezet Krisztus, hogy összegyűjtötte és szervezte az egyházat, hanem, hogy a testét adja nekünk ételül és így leszünk Krisztus testtévé, egyházzá. A katolikus pap sem azzal pásztor, hogy szervez, hanem  a lényünkben leszünk pásztorok. Általunk valósul meg újra és újra, hogy aki Isten akaratát cselekszi az nekünk mind testvérünk, nővérünk, anyánk.  

A megszentelés küldetését nem azzal végezte Krisztus, hogy szertartásokat mutatott be. Önmagát áldozta fel a kereszten. A pap sem csak azzal végzi a megszentelést, hogy misét mutat be, szentségeket ünnepel, hanem önmagát egészen odaszenteli Istennek. Eucharisztia nem létezik a papság szentsége nélkül. Az Eucharisztia nem olcsó szentég. Kell egy ember aki a maga áldozatával odaszegődik Krisztus áldozata mellé. Ahhoz, hogy Krisztus valóságosan jelen legyen a történelemben, valóságosan, szentségi módon ahhoz kellenek emberek akik eggyé válnak a keresztáldozatával, akikben ez az titok folytatódik. 

Ebben a mélységben éljétek a papságotokat. Legyetek híddá lényetekkel, Isten és ember között, hangsúlyozta Székely János, aki mind a négy szentelendőhöz intézett pár mondatot, felidézve életük egy-egy meghatározó, Isten jelenlétét jelentő pillanatát és a szentelési jelmondatukhoz is fűzött egy-egy gondolatot. 

Legyen nyitva az ajtótok és  szívetek mindenki előtt aki Istent keresik. Legyetek az igazság bátor tanúi. Annak az igazságnak a tanúi, hogy ez a világ nem csak véletlenül, a semmiből van. Az emberi élétnek van oka és beteljesedése. Legyetek annak az igazságnak a tanúi, hogy a teremtő belerejtett harmóniát és törvényt a világmindenségbe és a szívünkbe. És ez nem ellenünk van, hanem értünk. Legyetek Krisztus hiteles papjai, öröme a mennyi Atyának és a hívek közösségének.  

A szentbeszédet követően folytatódott a szentelési liturgia. A diakónusok kifejezték, hogy szabad elhatározásukból szeretnének részesülni az egyházi rend második fokozatában, hogy tiszteletet és engedelmességet fogadnak az egyházmegye mindenkori főpásztorának. A mindenszentek litániája alatt földreborultak, kifejezve Isten előtti teljes önátadásukat, majd részesültek az egyházi rend szentségében. 

A szentmise végén a Szent Márton oltárnál imádkozott Székely János a jubiláns papokért és az újonnan szenteltekért, akik újmisés áldásban részesítették a megyéspüspököt, paptestvéreiket és a híveket. 

Dr. Székely János megyéspüspök köszöntötte az idei évben szentelési jubileumukat ünneplőket: id. Molnár János atyát, akik pappá szentelésének 60., Molnár Árpád atyát, aki az 50., Merkli Ferenc, Bognár István és Molnár Szabolcs atyákat, akik 25. évfordulójukat ünneplik. 

Tiszteletbeli kanonoki címeket is adományozott a főpásztor. Szent Márton kultuszának ápolásában végzett munkásságáért Aigner Géza, letenyei plébános; külsőségektől mentes szolgálatáért, derűs természetéért és imádságos lelkületéért, Kiss László körmendi plébános; buzgó lelkipásztori szolgálatáért, a Szily János Látogatóközpont művészi berendezéséért és működtetéséért dr. Perger Gyula székesegyházi plébános kapott tiszteletbeli kanonoki címet. A megüresedett címzetes dömölki apáti címre Wimmer Roland gazdasági helynöknek adományozta a sárvári plébánián, a sárvári egyházi iskolában végzett odaadó, egyházépítő szolgálatáért és a gazdasági, lelki ügyekben végzett fáradozásaiért. 

A szentmise visszanézhető egyházmegyénk Youtube csatornáján, ide kattintva.