Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása

2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)Aki ellátogat a horvátnádaljai templomtérre, talál ott emlékművet Boldog II. János Pál pápáról, Mindszenty József bíborosról, Brenner János vértanú sorsú káplánról, van ott síremlék hét papot nevelő édesanyáról, és most már egy vértanú munkáslányról, Bódi Magdolnáról is. Bódi Mária Magdolna, a szentéletű munkáslány 1945. március 23-án a Veszprém megyei Litéren szenvedett vértanúhalált, Krisztusért. Szülei uradalmi cselédek voltak, akik nem kaptak vallásos nevelést. Az édesapa iratainak hiányában a szülők szentségi, sőt polgári házasságot sem köthettek. Magdi 1921. augusztus 8-án született Szigligeten. A badacsonytördemici templomban keresztelték meg, ám a családban nem kapott vallásos nevelést, csak az iskolában tanult Istenről a hittanórákon.

Buzgón végzett elsőáldozásától kezdve Jézus vezette fogékony lelkét. Nagyon szeretett olvasni és a plébánosától kapott vallásos könyvek révén egyre komolyabb hitbeli tudásra tett szert, amit tettekre igyekezett váltani. Vonzotta a szerzetesi élet, azonban ennek megvalósulásában akadályt jelentett az egyházjogilag törvénytelen származása. Fájó szívvel vette ezt tudomásul. A Fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. munkásnője lett. Három műszakos beosztása ellenére megtalálta annak módját, hogy a gyártelepi templomban naponta találkozzék a szentáldozásban az Úr Jézussal. 20 évesen, első lelkigyakorlatán kellő megfontolás után szüzességi fogadalmat tett. 1942-ben kongreganistává avatták és ezután még nagyobb buzgalommal foglalkozott gyerekekkel a Szívgárda keretében. A polgári iskolát magántanulóként végezte el. Mindezek mellett sokféle szeretetszolgálattal igyekezett segíteni minden rászorulón. Környezetében öntudatos katolikus világnézetre nevelte a munkáslányokat. Háborús idők voltak, ápolónői tanfolyamot szervezett a lányok számára, melyen maga is részt vett. 1944 decemberében a harcok zaja mind közelebbről hallatszott. A nők sorsáról aggasztó híreket hallva, tisztaságuk megvédésére buzdította lánytársait, és elhatározta, hogy élete feláldozása árán is megtartja Jézusnak tett fogadalmát. 1945. március 23-án az asszonyok az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona érkezett. Egyikük a bunkerban Magdira támadt. 2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)Magdi ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette: „Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok… Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok”.  Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, dühös arccal. A szeme alatt vér szivárgott, Magdi védekezésének nyoma. Magdit meglátva az udvaron, azonnal lőtt. Vagy hat lövés fúródott hátába. Az első lövésnél megállt, aztán két karját az ég felé tárta, majd összezárta ezekkel a szavakkal: „Uram, Királyom, végy magadhoz!” Zsebében a rózsafüzért szorította. Az utolsó golyó szíven találta, és Magdi arccal előre esett.

Halála után Mindszenty József, akkori veszprémi megyéspüspök rendelkezésére alapos, 20 oldalas jegyzőkönyv készült a történtekről, és a leírt tények alapján megindult a kanonizációs eljárás. Sajnos, a dokumentumok nem jutottak el Rómába. 1990-ben vált lehetővé az ügy folytatása, a szerencsésen előkerült jegyzőkönyv alapján, illetve lehetőség nyílt a tanúvallomások újbóli felvételére. A Veszprémi Főegyházmegye érsekei, dr. Szendi József, majd dr. Márfi Gyula indították újra a boldoggá avatási eljárást.

Most Körmend-Horvátnádalján imádkoztak boldoggá avatásáért, dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek vezetésével, aki a szentmise után a templomkertben megáldotta a Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memóriát. Homíliáját azzal kezdte, hogy „Amikor november havának, és az egyházi évnek utolsó vasárnapján Krisztus királyt ünnepeljük, aki uralkodók ura és királyok királya, mi itt, Horvátnádalján egy vértanú munkáslánynak emlékét idézzük emlékezetünkbe. Tudjuk, hogy ez a lány, amikor Krisztusnak adott élete és tisztasága védelmében vértanúhalált halt, karját kitárva ezekkel a szavakkal halt meg: „Uram, Királyom, végy magadhoz!” Magához vette. A Hit Évében merjük mondani, hogy hősiesen keresztény életének sokak által látott odaadása megszerezte neki az üdvösség koronáját.”

Érsek úr elmondta, hogy a vértanúk üdvösségéről már a legelső keresztény időkben külön, akkor még nem is létező, eljárás nélkül meg voltak győződve Krisztus tanítványai. Ez a meggyőződés ma is érvényes. Ott állnak az Isten trónusa előtt. Minket Krisztus követésére bátorítanak, és közbenjárnak értünk. Ilyen nagy 2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)nyilvánosság előtt vértanúhalál volt Bódi Mária Magdolna halála. Ha élne, tíz évvel lenne idősebb nálam – tette hozzá a főpásztor. Mindössze 24 évet élt. Életútja ismeretében nem volt véletlen, hogy utolsó szavaival Jézus Krisztushoz – az első vértanú Szent Istvánhoz hasonló – imádkozó szavakkal halt meg. A boldoggá avatási eljárás azért kell, hogy emberileg egyértelművé tegyük azt, hogy Isten vértanúsággal koronázott, és egy végig hűséges életet hitelesített. Bódi Mária Magdolna, ha hivatalos liturgikus tiszteletben még nem is részesül, de egyénileg igen is bátorító közbenjárónk lehet Istennél. „Én sokszor kérem pártfogását, imádkozom és fáradozom boldoggá avatásáért” – árulta el Érsek úr; „erre kérem és bátorítom emlékező Testvéreimet Krisztus Királyunk ünnepén.”

A szentmise végén dr. Gyürki László pápai prelátus megköszönte érsek úrnak – aki Bódi Mária Magdolna ügyének apostola –, hogy az ország másik végéről eljött. Megköszönte a paptestvéreknek és a híveknek, hogy összegyűltek erre az emlékezetes ünnepre. Elmondta azt is, hogyan és miként ismerte meg Bódi Magdi életét és vértanúságát, akit a mi vidékünkön még kevésbé ismernek, és akinek példájára, buzdítására nagy szükségünk van. Ez indította arra, hogy egy elkötelezett világi hívő, a boldoggá avatásra váró Bódi Magdi példás keresztény életét, hősi vértanúságát megismertesse, és emlékművet állítsanak a templomtéren. Biztos abban, hogy a kanonizált magyar boldogok, szentek között helye lesz Bódi Magdinak. Kérte, hogy ismertessük meg őt azokkal is, akik eddig nem hallottak róla, és kérjük közbenjárását. Felkérte érsek urat, hogy áldja meg Bódi Magdi emlékművét, és ezzel is mozdítsa elő a szentéletű munkáslány tiszteletét.

Az „Isten hazánkért térdelünk elődbe” mind négy versszakának éneklése közben vonultunk a templomtéren álló Bódi Mária Magdolna emlékműhöz, ahol először Szécsi Ferenc balatonfűzfői plébános (fíliája Litér is) beszélt a vértanúhalált szenvedett munkáslány életútjáról, különösen is a Hit Éve kapcsán.

Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldását dr. Seregély István érsek úr végezte, melynek során az önmagának feltett kérdésre – „Miért állok ki Bódi Magdolna boldoggá avatása mellett?” – egyértelmű és másokat is eligazító választ adott. „Azért, mert magam is voltam melós. Érettségi után egy évig, majd kispap éveim során a nyarakat fizikai munkásként töltöttem. A Jóisten ajándékának tekintem ezt az időt, mert megannyi hasznát láttam hosszú lelkipásztori életem során. Így ma itt ennek a memóriának megáldásán, egy munkáslány, Bódi Mária Magdolna iránti tiszteletemről tehetek tanúságot.” Annak idején érsek úr is látta az építő és gyáriparban munkát vállaló nők kiszolgáltatott helyzetét a férfiak közt. Megütközést keltett benne az, ahogy bántak velük, és kétkedő kérdésként merült fel benne: „Lehetséges-e a keresztény tisztesség és tisztaság a munkáslányok számára”. Szomorúan élte meg az élet peremére szorított társadalmi helyzetben lévők, a hátrányos helyzetűek mindenapjait. Ugyanakkor, abban az időben hallott először a litéri vértanú lányról, aki megerősítését adta annak, hogy lám, lehet munkásként szentül élni és halni. Fontos volt számára ennek a lánynak az életpéldája, aki tudott szentül élni és vértanúként meghalni. Azóta támogatja Bódi Magdolna boldoggá avatásának ügyét imával, anyagi lehetőségeivel, a boldoggá avatásért létrejött alapítvány kurátoraként. Vértanúsága évfordulóin igyekszik jelen lenni Litéren és Bódi Mária Magdolna tiszteletének ilyen alkalmain, mint amilyen a horvátnádaljai is. „Erre emlékeztessen ez az emlékhely. Isten áldása kísérje alkotóit és mindazokat, akik szeretnék, imádkoznak érte, hogy a litéri munkáslány hazánk, munkás magyar népünk hathatós szent, égi pártfogója legyen”.
Az emlékmű megáldása a „Boldog Asszony anyánk” eléneklésével zárult.

Érdemes ellátogatni erre a szép templomtérre, mert nagyon sok és egyedi látnivaló található itt. Két, egymással „ölelkező” hatalmas platánfa várja az utcáról betérőket a tér bejáratánál, terelgetve a „Házaspárok útja” stációihoz. Aztán a XX. század vértanúi közül Brenner János és most már Bódi Mária Magdolna memóriájához a templom közelében. Meg kell állni a két világháború hősi halottjainak emléke, Mindszenty József bíboros memóriája, az „amerikai kereszt”, az Immaculata szobor, a „Hét papok Anyja” síremlék és II. János Pál pápa emlékműve előtt, majd a horvátnádaljai templom rendezett miliője vár bennünket imára.

Dr. Pácz Miklós

 

 2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)

2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)

2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)

2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)2012.11.25. - Bódi Mária Magdolna emlékét őrző Memoria megáldása (Horvátnádalja)

Fotó: Dr. Pácz Miklós