Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Lourdes-i zarándoklat

Lourdes2008. augusztus 7-13 között Lourdes-i zarándoklat lelki vezetője voltam. A lelki programon győri, szombathelyi és Szombathely környéki zarándokok vettek részt.

Az úton nagyon jó vezetőnk volt - Balázs - aki a győri szeminárium másodéves kispapja lesz. Kiválóan beszéli a francia nyelvet és két éve Lourdes-ban töltötte nyári vakációját, mint önkéntes segítő. Nagyon jól ismeri a Szűzanya városát.
 
Végigjártuk a jubileumi utat, keresztutat végeztünk, két alkalommal volt lehtőség a barlangnál a szentmisére, a többi napokon pedig más templomban tarthattunk szentmisét. A zarándokok nagy része megmeritkezett a forrás vizében is (néhányan 5-6 órát is várakoztak ezért). Első napon Páduában, Szent Antal templomában volt a szentmisénk. Hazafelé pedig villámlátogatást tettünk Avignonban a pápák városában.

Kegyelemteljes szép zarándoklat volt mindenki számára.


A jubileumi út négy állomása Lourdesban
A Lourdes-i jelenések 150. évfordulóján a zarándokok elsősorban négy állomást keresnek fel a Szent Szűz városában, hogy felidézzék az eseményeket, továbbá, hogy találkozzanak a látnok Bernadettel.

A zarándokok nyakba akasztható kör alakú címkét kapnak, rajta a négy állomás. Ezeknek képét ragaszthatják rá az egyes állomások meglátogatása után.

Az első állomás a plébániatemplom keresztelő medencéje.

A plébániatemplom leégett, de a keresztelő medence átkerült az új templomba. Bernadett keresztelésére emlékeztet. A zarándokok megérintik a keresztelő medencét, keresztet vetnek, és keresztségükre emlékezve elmondhatják ezt az imádságot:
Urunk, a keresztséggel Országod tagjává tettél minket. Bernadettben a keresztség meghozta a szentség gyümölcseit. Add, hogy a jelenések jubileumi esztendejében ezen a szent helyen való zarándoklatunk bennünk is megújítsa a keresztség kegyelmét.

A második állomás a börtön-lakás (cachot).

Azt a nyomorúságos helyiséget keressük fel, amelyben a Soubirous család lakott a négy gyermekkel. Nedves, sötét, szellőzetlen helyiség ez, amely régebben a város börtöne volt. Ez is nagyban hozzájárul Bernadett súlyos asztma-betegségéhez.

Isten Szűz Máriát egy jelentéktelen faluból – Názáretből – választotta ki. Így talált rá Mária is e nyomorúságos helyen Bernadettre, üzenete hírnökére.
Ebben a helységben elmélkedhetünk Jézus szavain: Boldogok a szegények, mert övék az Isten Országa, – valamint Mária szavain a Magnificat-ból – : Rátekintett szolgálója kicsinységére.

Itt elmondhatjuk ezt az imádságot: Urunk, te megőrizted alázatosságban szolgálódat Máriát, kiválasztottad őt az ismeretlen Názáretből, Isten anyjává tetted, hogy világra hozza Szent Fiát. Evangéliumi üzeneted hirdetésére ebből a „börtönből” választottad ki a világ szemében szegény Bernadettet. Add, hogy jubileumi zarándoklatunk ezen állomása tegyen érzékennyé a szegények iránt, és vezessen be a boldogság lelkületébe.

A barlang felé haladva átmegyünk a Szent Mihály kapun.

A Lourdes-i SzűzanyaMondhatjuk itt ezt az imádságot: Urunk Jézus, te vagy a kapu! Léptess be minket a mennyek országába és vezess az örök életbe. Tégy alkalmassá, hogy örömmel éljük meg a Máriával való találkozást a barlangnál, ahol megjelent Bernadettnek. Tégy alkalmassá, hogy megértsük bűnbánatra szóló felhívását.

A barlang felé haladva mondjunk el egy tizedet a szentolvasóból.

Rómában a szentévben a zarándokok átmennek a bazilika szent kapuján. Lourdes-ban a hét ív a barlang előtt ezt a kaput helyettesíti. Alattuk Isten Anyját és Gyermekét ábrázoló mozaik található. Tisztelettel megérintjük és megcsókoljuk ezt az ikont, mint a szent keresztet nagypéntek liturgiájában.

Mondhatjuk ezt az imát is:
Ó Mária, Te a mi anyánk vagy. Taníts meg minket arra a válaszra, amit te mondtál: Íme az Úr szolgálója! Taníts meg minket a dicsőítésre, amit te mondtál: Magasztalja lelkem az Urat és örvendjen szívem az én Üdvözítőmben. Kísérj engem a barlang forrásához, amely az élet és az öröm forrása.
Ezután a forrás elé járulunk, amelyből víz fakad. Itt gondoljunk arra, amit Mária Bernadettnek mondott: Igyál a forrásból és mosakodjál meg.

A barlangnál
Lehetőleg ne maradjunk a barlangnál, haladjunk át rajta. Előtted és utánad vannak és egy kis közösséget alkotnak csendes imádságban. Találkozunk a Biblia kifejezésével: az Úr az én sziklám.

Itt lehetőség van arra, hogy felajánlj egy gyertyát, amelyet a nagy gyertyatartó mellé elhelyezve mondhatod:
Amióta Mária megjelent Bernadettnek, ezen a helyen mindig égnek gyertyák. A jubileum kegyelme világítsa meg életemet. Élessze fel bennem a szándékot, hogy fény legyek Krisztus érdeme által, aki a világ világossága.

A barlang előtt ajánlatos elimádkozni a jubileumi imádságot.

A negyedik állomás: a kórház kápolnája

A Nevers-i nővéreknek Lourdes-ban a jelenések előtt egy menedékházuk és gyermekek számára iskolájuk volt. Bernadett Bartres-ból való visszatérése után, 1858. januárjától kezdett járni a nővérek iskolájába. Itt kezdte meg az elsőáldozásra való felkészülést. A szentáldozás 1858 június 3-án volt. Itt tanulta meg szolgálni az elhagyatott betegeket is.

A jubileumi útvonal a keresztség szentségével kezdődött, az Eukarisztiával és a szolgálattal fejeződött be. Ez a keresztény élet útja. Krisztus jelenlévővé tette magát az Oltáriszentségben és a felebarátban: „amit legkisebb testvéreimnek tesztek, nekem teszitek”

A kápolnában utánozhatjuk a pap cselekedetét, amit a szentmise kezdetén tesz: megcsókoljuk az oltárt.

Elmondhatjuk ezt az imádságot: Éleszd fel bennem, Uram, a szeretetet az Eukarisztia iránt és a szolgálatot azok iránt, akikkel találkozom, és szükséget szenvednek.
Bernadett, aki egyesíteni tudta az eucharisztikus lelkületet a szolgálattal, imádkozzon értem most, és majd a te fényességed közelében.

 

Szent Bernadett szülőháza a Boly-malom

A Lourdes-ba látogató zarándokok a jubileumi helyek mellett felkeresik Bernadett szülőházát is a „Boly malmot”.

A malmot korábbi tulajdonosáról nevezték el. Itt élt szüleivel, testvéreivel és rokonságával Bernadett tíz éven át (1844-1854-ig). Számára ez a boldogság helye volt.
A Casterot és Soubirous család a Boly malom egyszerű munkásai voltak. Egy szerelmi házasság hozta össze a két családot: Soubirous Ferenc feleségül vette Casterot Lujzát. Hívő, imádságos családi életet éltek, nyitottak voltak mások felé és amilyük volt, szívesen megosztották a még szegényebbekkel.

Szent BernadettAz első emeleti szobában született Bernadett 1844. január 7-én. Két nappal később, szülei esküvőjének évfordulóján keresztelték meg.
A földszinten van a konyha, a mindenes helyiség, ahol éltek és esténként imádkoztak. A ma-lomköveket a Lapacca patak vize hajtotta. Képek, metszetek mutatják a korabeli életet.

Itt élt Bernadett tíz éves koráig boldogan, szeretett és hívő családja körében. Ez a család volt annak a lelki erőnek, kiegyensúlyozottságnak a forrása, amellyel későbbi élete kemény csapásait el tudta viselni.
1853 után a Soubirous család nehéz helyzetbe került. A gőzmalmok elterjedésével jelentkezett a konkurencia, ezen kívül még egy aszályos időszak is következett. Ehhez járult még saját nagyvonalúságuk a szegények, valamint a késedelmes fizetők iránt, ami a családi vállalkozást veszélybe sodorta.
1855-ben kolera járvány volt Lourdes-ban és öt hét alatt 38 ember esett áldozatul. Bernadett is fertőzést kapott és ebből maradt vissza a makacs asztma, amely egész életében elkísérte. Ezután a család egy még szegényebb malomba költözött a Lourdes mellett lévő Arcizaba. 1856-ban éhínség sújtotta az egész vidéket, s ekkor a kormány ingyen lisztet osztott szét. Ez a molnármester számára a véget jelentette. Ekkor napszámossá, sőt igen gyakran munkanélkülivé vált. Az édesanya a házon kívül vállalt munkát. Hat gyermekük volt, akik közül kettő kiskorában meghalt. Bernadett is egy borozóban dolgozott, ezért nem járhatott iskolába és hittanórákra. 1857-ben a család egyáltalán nem tudott bért fizetni és a város egykori börtönében a „Cachot”-ban találtak menedéket, amely ingyenes volt. Ehhez járult még egy megalázó eset is számukra: az édesapát lisztlopás vádjával letartóztatták és 8 napig börtönben tartották. A szegénység miatt Bernadettet Bartres-be egy parasztházhoz szegődtették el dolgozni és 1858. januárjáig ott maradt és csak a jelenések kezdete előtt három héttel tért vissza otthonába.

Bernadett azért tudta ezt a teljes társadalmi lecsúszást elviselni, mert családjában szilárd, kiegyensúlyozott támaszra talált. Ebben a családban a szeretet minden sorscsapásnál erősebbnek bizonyult. A Boly malomnál és a „Cachot”-nál erre emlékezhet a zarándok.

Dr. Gyürki László