Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Pedagógusok tájékoztatója (2020.01.30)

Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Munkatársak!

 

Mindenekelőtt köszönöm Önöknek azt a felelősségteljes, az egész társadalmunk számára kulcsfontosságú, és nem ritkán áldozatokkal is járó munkát, amelyet az Önökre bízott gyermekekért, fiatalokért végeznek. Sokkal fontosabb ez, mint gyárakat igazgatni, vagy autókat tervezni: embereket elindítani az életük útján, formálni a gondolkodásukat, életszemléletüket, segíteni őket az egyéniségük kibontakoztatásban. Hálás vagyok azért, amit a fiatalokért tettek és tesznek.

A gyermek, a fiatal óriási kincse a szülőknek és reménye az egész társadalomnak. A gyermek számára a lehető legjobb oktatást és nevelést kell biztosítani, hogy a benne rejtőző tehetség, az életében levő sok-sok lehetőség kibontakozhasson.

A kereszténység 2000 év óta mindig is nagy figyelmet fordított a gyermekek, a fiatalok nevelésére, oktatására. Az egyházi iskola nem csak szaktudást ad át, hanem egy egységes, harmonikus világnézetet is, amely által a gyermek megsejti, hogy mi az egész világ oka és célja, mi az ő életének legfőbb vezérfonala. Az egyházi iskola igyekszik erkölcsi tartást adni: szeretetre, nagylelkűségre, becsületességre, hitre nevelni.

Körmend olyan város, ahol az emberség, a történelmi múlt, a hit, a közösség értékeit ápolják, őrzik, éltetik. Ezért szeretné a Szombathelyi Egyházmegye felajánlani az egyházi iskola lehetőségét az itt élő gyermekek, a körmendi és környékbeli családok számára.

A törvény akkor teszi lehetővé egy állami iskola egyházi fenntartásba való átvételét, ha ezt az iskolában tanuló diákok szüleinek több mint a fele támogatja (nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 74. §).

A körmendi köznevelési rendszer sajátossága, hogy a városban két általános iskola működik. A Szombathelyi Egyházmegye a Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola (OM: 036590, 9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 12.) átvételét kezdeményezte. Amennyiben a szülők többsége úgy döntene, hogy egyházi iskolába járatná gyermekét, akkor ez az iskola kerülne át egyházi fenntartásba, az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola pedig maradna állami fenntartású 1-8 osztályos általános iskola. Ezáltal a városban lehetőség nyílna arra, hogy a szülők választhassanak az egyházi köznevelés és a világnézetileg semleges állami oktatás között. Az egyházi iskola 2020. szeptember 1-től indulna.

Az egyházi iskolába átkerülő pedagógusok nem fognak hátrányosabb helyzetbe kerülni az eddigi közalkalmazotti státuszukhoz képest, sőt egyes területeken (pl. a nyugdíjasként való munkaviszony lehetősége) előnyökkel is jár a számukra az egyházi alkalmazás. Ráadásul az egyházi iskola nagyobb önállósággal tud működni, jobban tud a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodni.

Az egyházi iskolába járó gyermekektől és szülőktől az egyház nem vár és nem kér mást, mint egy hittanra járó gyermektől. Az egyházi iskolában heti két hittanóra van, közös évnyitó és évzáró Szentmise, és az egész iskola légkörét, szellemiségét átjárja a keresztény életszemlélet.

Az iskolai nevelés-oktatás olyan folyamat, amelyet a pedagógusok és tanulók közösen alakítanak. A pedagógusok szerepe a katolikus iskola életében meghatározó, hiszen sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és életpéldáján múlik. A Szombathelyi Egyházmegye ezért kiemelt feladatának tartja a fenntartásában működő iskolák pedagógusainak megbecsülését.

Ennek fontos feltétele, hogy az állami intézményekben munkát vállaló közalkalmazottakkal azonos feltételeket tudjunk biztosítani a bérezés, a foglalkoztatás legtöbb területén. Az alábbiakban ez kerül bemutatásra.

 

A foglalkoztatás módja

A pedagógusok jogállása alapvetően kétféle lehet: az állami és önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazhatók, a nem állami, tehát pl. egyházi, fenntartásban álló intézmények esetén pedig nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állnak (2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről). A munkaviszony munkaszerződés megkötésével jön létre, melyben a munkavállalónk kötelezi magát arra is, hogy munkáját a hatályos egyházi és világi jogszabályok tiszteletben tartásával a keresztény értékrend figyelembevételével végzi.

Az iskola pedagógusainak munkáltatója az intézmény, a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató. A pedagógusokkal az igazgató köt munkaszerződést.

Az egyházi köznevelési intézmény vezetőjét, az oktatásért felelős miniszter egyetértésével, a fenntartó bízza meg (Nkt. 83. § (2) f). A munkáltatói jogköröket az igazgató esetében a megyéspüspök gyakorolja.

A 2013-tól élő pedagógus előmeneteli rendszer érvényes az egyházi iskolában tanító pedagógusokra is. (326/2013. kormányrendelet).

Az egyházi iskola pedagógus álláshelyeit nem kötelező pályáztatni. Ha a pedagógust munkaszerződés alapján alkalmazzák, akkor teljes vagy részmunkaidőben lehet foglalkoztatni. Ebben az esetben munkaszerződés rögzíti a munkakört és a munkabért. Eltérés a közalkalmazotti státuszhoz képest:

-      Nem kötelező a határozatlan idejű alkalmazás. Azonban mindazokat, akik határozatlan idejű (közalkalmazotti) jogviszonyból lépnek át az egyházi iskola alkalmazásába, őket szintén határozatlan időre szóló munkaszerződéssel fogjuk alkalmazni.

-      Nem kötelező a jubileumi jutalom, de a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában lévő iskolák dolgozóinak ezt ugyanúgy biztosítjuk (20, 25, 40 év).

-      A munkakör megszüntetése esetén nem kell felajánlani a pedagógus számára másik munkakört, ugyanis az egyházi iskolák önállóak, és az egyikből a másikba való átkerülés nem automatikus.

A fizetése, munkaideje, pihenőideje, előmenetele és illetménye legalább az azonos besorolású közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagóguséval megegyező.

A pedagógus bérezése két részből áll: a munkaköre ellátásához jogszabályban előírt végzettsége és szakképzettsége, és a pedagógus szolgálati ideje szerint növekvő bérből és a különböző további feladatokat vagy munkahelyi körülményeket elismerő pótlékokból. A pedagógusok fizetése a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott, a pedagógus előmeneteli rendszer bérezési szabályain (bértábla) alapul.

A kötelező óraszámon felül megtartott tanítási órákért külön díjazás jár. A keresettel nem összefüggő ösztönzések közé tartozik az utazási költségtérítés, a nálunk foglalkoztatottaknak is jár az 50% kedvezményes meghatározott számú utazási lehetőség, a pedagógusigazolvány nyújtotta kedvezmények.

Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban és kereset-kiegészítésben részesítheti, amelyek mértéke a köznevelési törvény szerint korlátozott. A köznevelési intézményekben lehetőség van "kiemelt munkavégzésért járó" kereset-kiegészítésre. Ezzel a rendkívüli munkateljesítmény ismerhető el, és egy tanítási évre állapítható meg, de annak nincs akadálya, hogy ugyanaz a személy több alkalommal is kapjon kereset-kiegészítést.

 

 

 

Pótlékok a Szombathelyi Egyházmegye köznevelési intézményeiben:

Pótlék megnevezése

Főiskola

Egyetem

intézményvezetői

109620

121800

tagintézményvezetői 100 fő alatt

54810

60900

tagintézményvezetői 100 fő felett

73080

81200

intézményvezető-helyettesi

54810

60900

osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői

36540

40600

munkaközösségvezetői

13703

15225

gyógypedagógiai

13703

15225

 

Tanítási és munkaidő

Az egyházi iskolában dolgozó pedagógusok óraszámának számítása azonos az állami iskolákban foglalkoztatott pedagógusokéval. Azaz a pedagógus-munkakörben dolgozók heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A gyakorlatban heti 40 óra számít teljes idejű foglalkoztatásnak, melyből – tanárok esetében - 32 óra a kötött munkaidő, amelyből 22-26 óra a neveléssel-oktatással, vagyis a tanulókkal való közvetlen tanítási órákon való részvétellel lekötött munkaidő.

Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, aki legalább 20 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, választása szerint, csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken.

Az iskola működése során előfordulhat, hogy a pedagógust részmunkaidőben kell foglalkoztatni. A részmunkaidőben foglalkoztatottak feladatai hasonlóak, viszont az óraszámuk arányában kevesebb időre szólnak. A részmunkaidős foglalkoztatásnak nincsen jogszabályi korlátja.

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadó tanár csak a tanórákat köteles megtartani, egyéb feladatot nem kell vállalnia.

Szabadság meghatározása és kiadása

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak teljes évi szabadsága (alapszabadság) 21 munkanap. Jogosult azonban a pedagógus pótszabadságra is, amely további 25 munkanapot jelent minden évben. Ebből 15 munkanapot a munkáltató munkavégzésre igénybe vehet. A szabadságot elsősorban a nyári szünetben kell kiadni.

Előléptetés, előmenetel

A pedagógust háromévenként kötelező eggyel magasabb fizetési kategóriába sorolni. A 2013. szeptember 1-jétől bevezetett pedagógus előmeneteli rendszer érvényes az egyházi iskolában dolgozó pedagógusokra is és garantálja a pedagógus-életpályán való előrehaladást.

Áthelyezés

A közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók esetében van jogi lehetőség áthelyezésre. Fontos, hogy az állami fenntartású intézményekben dolgozók e módon csak az állami szektoron belül kerülhetnek áthelyezésre, azaz nem kerülhetnek át a nem állami fenntartású intézményi körbe. Ezért aki az egyházi iskolában folytatja munkáját nem áthelyezéssel, hanem új munkaszerződés kötésével hoz létre munkajogviszonyt. Ekkor a munkahelyet változtató pedagógus alapesetben továbbviszi fizetési kategóriáját és besorolási fokozatát, azaz nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint a váltás előtt.

Munkaviszony megszűnése

Akár közalkalmazottként, akár munkaviszonyban dolgozik a pedagógus, jogszabályok határozzák meg, hogy milyen esetben szűnik meg vagy szüntethető meg a foglalkoztatási jogviszonya. Automatikusan megszűnik a jogviszonya, ha a határozott idő lejár, illetve a pedagógus elhunytával, vagy ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik. A munkáltató is megszüntetheti az alkalmazást. A munkaszerződés alapján dolgozók esetében a vezető rendes felmondással, rendkívüli felmondással vagy – próbaidő alatt – azonnali hatállyal küldheti el a tanárt. A felmondást indokolni kell, és csak a pedagógus képességeivel, a munkavégzésben mutatott magatartásával, illetve a munkáltató működésével függhet össze. A munkavállalónak lehetőséget kell adni a védekezésre. A jogszabály tartalmaz felmondási tilalmakat és korlátokat, melyeket be kell tartani. A felmondási idő egy hónaptól egy évig terjedhet, és ugyancsak az alkalmazásban eltöltött időtől függ. Munkáltatói felmondás esetén jár juttatás (végkielégítés) a tanárnak, ennek nagysága a munkaviszony idejétől függ.

Nyugdíj és nyugellátás

Magyarországon nem szabályozzák külön jogszabályok a pedagógusok nyugdíjazását, tehát az egyházi iskolában tanító pedagógusoknál az általános társadalombiztosítási előírások az irányadók.  Az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak két feltétele van:

-      a korhatár betöltése (idén 64,5 év, kivételt kizárólag azok a hölgyek élveznek, akik megszerzik a 40 évi jogosultsági időt a nők kedvezményes nyugdíjához), emellett

-      a megfelelő szolgálati idő (résznyugdíjhoz legalább 15 év, teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, a nők kedvezményes nyugdíjához legalább 40 év) megszerzése.

2018. július 16-ától a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, vagyis nem kell a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat megszüntetni. Ez azonban csak a versenyszférában igaz (pl. egyházi iskola), a közszférában továbbra sem vehető föl együtt a nyugdíj és az illetmény, így a gyakorlatban a közszolgálati jogviszonyban dolgozók a nyugdíjtörvényi változások ellenére is csak akkor igényelhetik a nyugdíjukat, ha a közszférás jogviszonyukat előzetesen megszüntették. Mivel a nálunk foglalkoztatott dolgozók a munka törvénykönyve hatálya alá esnek így a nyugdíj - és esetleges továbbfoglalkoztatás esetén - a munkabér együttesen is jár. Ráadásul ezt a munkabért csak személyi jövedelemadó fizetés terheli és egyéb járuléklevonás nincs.

Tisztelt Pedagógusok! Úgy gondolom, hogy az egyházi oktatás megjelenésével a város nem veszít semmit, hanem nagyon sokat nyer. Bízom abban, hogy az egyházi iskola megjelenésével nyernek a gyermekek, a pedagógusok, és gazdagodik Körmend.

 

Körmend, 2020. január 30.

Dr. Székely János

szombathelyi megyéspüspök