Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Nova (Nagyboldogasszony) plébánia

Lenti Esperesi Kerület

8948 Nova, Göcseji u. 1.

Templom titulusa: Nagyboldogasszony

plébános: Nagy Tamás

Telefon: 92/386-151

Honlap: www.novaiplebania.hu

Ellátja még:

 

évszak péntek vasárnap
nyáron 17:00 9:15
télen 17:00 9:15

 

Nova - Nagyboldogasszony-templomNova község mai templomának története Mária Teréziának azzal az intézkedésével vette kezdetét, amellyel 1776/77-ben a besztercebányai, rozsnyói, szepesi, székesfehérvári és szombathelyi egyházmegyék létrehozását rendelte el. A szombathelyi püspökség felállítása 1777. február 17-én történt és az uralkodónő még ezen a napon Szily Jánost, a római Collegium Germaniko Hungaricum egykori növendékét nevezte ki az egyházmegye első püspökévé.


 

 

 

 

Nova - Nagyboldogasszony-templom1778-ban Szily az éppen üresen álló veszprémi püspökség időközi jövedelméből - a királyi kamara által rendelkezésre bocsátott összegből- felépítteti a novai templomot. A szakirodalom egyértelműen Hefele Menyhértet tartja a templom tervezőjének. A festményeket Dorffmeister István készítette.


Belseje három, világosan megkülönböztethető térszakaszra oszlik:
1) a bejárati szakasz, az orgona karzata; 2) a tulajdonképpeni templomtérség; 3) a szentély.


 

Nova - Nagyboldogasszony-templomAz első szakaszban a bejárattól balra a sírfülke van elhelyezve a Jézust sirató asszonyok remek freskójával, a Golgotával és Veronika kendőjével. A fülke fából készült ajtaját az alvó katonák egykorú festett képe díszíti. Jobb kéz felől a kórusba illetve a toronyba felvezető csigalépcső nyert elhelyezést. A kórusra a templomból feltekintve a szent zene égi pártfogóit: Dávidot, a zsoltáros királyt és Szent Cecíliát láthatjuk remek freskóban megjelenítve.

 

 

 

 


Nova - Nagyboldogasszony-templomA templomba lépve az első kupolában „Az angyali üdvözlet” jelenete került megfestésre. Gábor főangyal köszönti a Boldogságos Szűz Máriát, közli vele a megtermékenyülés szent titkát (Lk 1. 26-38.). A kupolafelület négy sarkában szimbólumaik kiséretében a négy evangélista – Máté (angyal vagy ember), Márk (oroszlán), Lukács (bika) és János (sas) - remek freskóját találjuk.


 
Nova - Nagyboldogasszony-templomA templomhajó kupolájának freskója a „Jézus bemutatása a templomban” jelenetet örökíti meg (Lk 2,21-38.). A kupolamező négy sarkában a négy nyugati egyházatya - Szent Ambrus milánói püspök (pásztorbot és méhkas), Szent Ágoston egyháztanító (könyv és pásztorbot), Szent Jeromos a Szentírás tudósa (bíborosi kalap, oroszlán és feszület) és Nagy Szent Gergely pápa (fején a pápai tiara, kezében hármaskereszt) - képét láthatjuk.
A szentélyt elválasztó diadalíven Szily János püspök címere látható.


Nova - Nagyboldogasszony-templomA szentély kupolafestménye a Szentháromságot ábrázolja, a négy sarokban a sarkalatos erényekkel: az okosság (kutyával), az igazságosság (nőalak mérleggel), a lelki erősség (nőalak tükör attributummal) és a mértékletesség (nőalak korsóval).


 

 

 

Nova - Nagyboldogasszony-templomA szentélyben, annak lezáró falánál áll a mennybe vitt Szűzanya tiszteletére emelt barokk stílusú főoltár. Az oltár tetején a megújuló áldozati cselekményt szimbolizáló bárány látható. A szentségház forgatható ajtaján a Lótot megsegítő Ábrahám látható fegyveres szolgáival és a szentmise ószövetségi előképe, Melkizedek áldozatja (Móz 1.14). A főoltár felett a templom drága kincse, a Boldogságos Szűzanya mennybevitelét ábrázoló remek oltárkép, Dorffmeiszter alkotása. A jelenet folytatódik a felette lévő kupolában, ahol a gomolygó felhők tetején trónol az Atyaisten.


A főoltár mögötti falon találjuk Szent István és Szent László király képét. Balról Szent István a párnára helyezett szent koronát, míg jobbról Szent László fegyvereit ajánlja fel Szűz Máriának.


A szószékkel szemben áll a Péter és Pál apostolok tiszteletére emelt mellékoltár. Az oltárkép szintén Dorffmeiszter alkotása. Szent Péter és Szent Pál elfogatását ábrázolja.  Az oltár két oldalán egy-egy nőalak, jelvényeik után ítélve Árpádházi Szent Erzsébet és Assisi Szent Klára látható. Az oltárra a későbbiekben került Szent Teréz szobra.


Nova - Nagyboldogasszony-templomA szószékkel szemben áll Keresztelő Szent János oltára. A falfestmény Jézus megkeresztelkedését ábrázolja a Jordánban. Az oltár asztalában került elhelyezésre a keresztelő medence. Az oltár anyaga márvány.


A keresztelő oltár melletti mellékoltár a Szentkereszt tiszteletére készült. Az eredeti festmény sajnos elveszett, helyét ismeretlen festő munkája foglalja el. A kereszt alatt bűnbánó Magdolna. Kétoldalt egy-egy stukk szobrot utánozó nőalak képe: Zsinagóga (Ószövetség) és  Ecclesia (Újszövetség).


A régi gyóntatószék koronázó dísze korábban a jelenleg sekrestyében álló, fából faragott Szentháromságszobor volt, Ismeretlen mester alkotása a XVIII. századból. A szobor a templomnál idősebb, a korábban itt álló gótikus templom felszerelési tárgya volt. 1755-ben Schmidt József Ferenc készítette.


A régi gyóntatószékkel szemben láthatjuk a lourdes-i Szűzanya oltárát, mely 1935 után került a templomba. Tőle balra illetve jobbra találjuk Szent Antal és a kis Jézust tartó Szent József szobrát a templom stílusához illő néhány éves fa lábazaton. Hasonló módon került elhelyezésre a diadalív előtt álló Szűz Mária és Jézus Szent Szíve szobor is.


A templommal egyidősek a már helyreállított fapadok is.


A templom egészen különleges érdekessége a bejáratnál lévő két szenteltvíztartó. Az egyikbe halkan belesúgva az a másik szenteltvíztartóban fülelve tisztán hallható. A hangot a bolthajtásban végighúzódó mélyedés vezeti át a túloldalra. Ilyenről Európában csak néhányról (3) tudunk.


A templom sekrestyéje a szentély bal oldaláról nyílik. Az ajtóval szemközti falon egy újabb megfestett kijárat látható. Maga a sekrestye belseje római oszlopcsarnokként került megfestésre, az oszlopcsarnok felett látható a Mindenható ránk szegeződő tekintete.

Forrás: www.novaiplebania.hu  

MISEREND: http://novaiplebania.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=70:nagyboejt-3-vasarnapja-2011-marcius-27&catid=35:hirdetes&Itemid=106


Térkép