Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Csákánydoroszló (Nepomuki Szent János) plébánia

Őrségi Esperesi Kerület

9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 5.

Templom titulusa: Nepomuki Szent János

plébános: Kiss György

Telefon: 94/310-912

Email:

Ellátja még:

 

évszak péntek vasárnap
nyáron 18:00 10:00
télen 17:00 10:00

 

CsákánydoroszlóA település első okleveles említését 1248-tól ismerjük.

A falunak már a XIII. században volt temploma. A mai templom helyén állhatott, és Szent Péter apostol tiszteletére emelték. Egy 1290-ből származó, latin nyelvű oklevélből tudjuk, hogy a \"Meduspataka\", azaz Medvéspatak északi partján állt ez az ősi templom /urkundenbuch des Burgenlandes 1271 - 1301 355. szám/.

1424-ben \"Egyházascsákány\" néven említik.

CsákánydoroszlóEgy 1512. évi adatból a község Szent Péter és Pál tiszteletére épült templomáról értesülünk. Ebben az időben saját plébánosa volt: 1527-ben Péter nevű.
A XVII. században falunkat sem kerülte el a katolikusok és a protestánsok ellenségeskedése, illetve a templomért folyó harca. Az 1662. évi országgyűlésen a protestáns rendek vallási sérelmei között szerepelt Csákány, ugyanis a katolikus Kisfaludi Balázs csákányi kapitány elkergette a református lelkészt és a templomot elfoglalta.

Csákánydoroszló1674-ben mint felújított plébánia szerepel Szent Cecília vértanú tiszteletére épült templommal. 1765-ben Batthyány Imre kegyúr új templomot építtetett Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tiszteletére.
 
                                         A templom leírása:

Kezdetben egyhajós, később kereszthajóval bővítik. Görög kereszt alaprajzú, a homlokzatból lapos rizalitként lép ki tornya. Szentélye egyenes záródású, déli oldalán csatlakozik hozzá alul a sekrestye, felette pedig a kegyúri család számára készült oratórium, a szentélyre nyíló ablakkal.

Főhomlokzata falpillérekkel tagolt. Főbejárata félköríves záródású, keretezett, csigakonzolokkal alátámasztott, törtíves szemöldökű, felette a karzat szintjén záróköves keretezésű, félköríves ablak látható.

CsákánydoroszlóA kettős főrpárkány a középső tengely felett ívesen megtörik és közrefogja a Batthyány-címert.

A torony két volutás faloromzattal csatlakozik a hajóhoz, a közepén egy nagy körablakkal, fölötte a párkány félköríves timpanonos. A harangok szintjén az ablakok félköríves keretezésűek. Az enyhén ívesen megtört főpárkány felett a torony fedése hagymasisakos.
Oldalhomlokzatai ugyancsak falpillérekkel tagoltak, a falmezőkben részben befalazott, részben záróköves-vállköves keretezésű, félköríves ablakokkal. A széles főpárkány összekapcsolja a homlokzatokat.

CsákánydoroszlóA toronyalj fiókos dongaboltozattal fedett. Az egynyílású, ívesen kihasasodó karzat csehboltozattal fedett. A XIX. században kétpilléres, romantikus karzatrésszel toldották meg.

A kettős főpárkány a középső tengely felett ívesen megtörik és közrefogja a Batthyány-címert.

A torony két volutás faloromzattal csatlakozik a hajóhoz, a közepén egy nagy körablakkal, fölötte a párkány félköríves timpanonos. A harangok szintjén az ablakok félköríves keretezésűek. Az enyhén ívesen megtört főpárkány felett a torony fedése hagymasisakos.
A hajó egyboltszakaszos, a négyezet egy csehsüvegboltozatos, a keresztszárnyak és a szentély egy-egy csehboltszakasszal fedett. A gazdag barokk kegyúri ablakos oratórium-karzat Batthyány-címerrel díszített. A templom fedélszéke eredeti barokk.

CsákánydoroszlóA gazdagon tagolt épületet kiegészíti az igen magas színvonalú, négyoszlopos, megtört párkányzatú és oromzatú főoltár. Az oszlopok között balról Szent Anna jobbról Szent Joachim szobra áll, az oromzat csigás volutáin térdeplő angyalok, középen pedig sugarakkal keretezett Krisztus-monogram látható.

A kereszthajóban volutákkal díszített barokk oltárok /északon Szűz Mária-oltár, délen Szent Alajos oltára/, rokokó gyóntatószék és a diadalív előtt szószék áll. A padok és a keresztelőkút is barokk alkotások.

A ma használt új berendezés az 1976-77-es években készült /tervező: C. Harrach E. - Cleve R./.
/C. Harrach Erzsébet - Kiss Gyula: Vasi műemlékek, Szombathely, 1983., 81-82. oldal/

 

CsákánydoroszlóTakó Gábor: Egyházközségek az Őrség kapujában, Csákánydoroszló, 7-11.p. Kemestaródfa, 2013.

Csákánydoroszló ősi, középkori templomáról először egy 1290-ből származó adat tudósít. Az akkori templom a Meduespatak (Medvespatak,a mai Vörös-patak) északi partján állt, és Szent Péter tiszteletére emelték. Egy 1512-es adat arról számol be, hogy az ősi, középkori
templom Szent Péter és Pál néven szerepelt. 1674-ben egy felújított épületről számolnak be az írások, ami már Szent Cecília tiszteletére készült.

 

CsákánydoroszlóKazó-féle kánoni vizitációból (egyházlátogatási jegyzőkönyv) 1697. december 4-i dátummal a következőket jegyezték fel:a plébániája színmagyar, patrónusa a Batthyány család. A templom ekkor is Szent Cecília védelme alatt állt. Körülötte terült el a temető,elég nagy sánccal körülvéve, azért, hogy az állatok ne férhessenek hozzá. Kicsiny fatornya volt egy haranggal, a templom teteje zsindellyel fedve. Mennyezete, kórusa fából, szószéke kőből készült. Sekrestyéje, keresztelőkútja, gyóntatószéke nem volt. Padjai alkalmatlanok, padlózata nincs. Szentélye boltíves, van egy oltára, a kereszteltek anyakönyve elveszett. Tabernákuluma régi szokás szerint a falba van elhelyezve, nyitott és nélkülözi a rácsot.

CsákánydoroszlóGyertyákról, kenyérről, borról a plébániabeliek gondoskodnak. Ugyancsak az ő feladatuk az építés, és a karbantartás is. A templomnak javai és jövedelme nincsenek. Felszerelése nagyon kevés, mivel a helység plébánosa, Károly János, úgy a kelyhet, mint a felszereléseket magával vitte, és nem is hozta vissza, mivel fizetése hátralékát a plébániabeliek nem adták meg neki. A plébániai lakot újonnan építették, de plébánosa nem volt. A plébániaépületet újólag építették, szabad térrel. A templom mellett található délre, a patak mellett. Ugyanakkor a jelentés kitért arra, hogy nagy szükség volna egy plébánosra, akit el is lehetne tartani, és a plébános a környező filiákat is el tudná látni. Amire azért is nagy szükség lett volna, mert a szomszédos falvakban „sok lélek van elhagyatva lelkiekben, és az örökkévalóság szempontjából romlásnak vannak ítélve”. Kazó a jelentésben írja, hogy biztos benne, ha lenne plébános,akkor sokan megtérnének a hitetlenek közül.

CsákánydoroszlóAz 1700-as évek elején, pap híján a csákányi templomban nem volt istentisztelet, hanem a csákányi fára Ivánc filiája lett, Iváncra jártak a csákányi hívek misére. 1733-ban kezdték kérvényezni a hívek, hogy elszakadhassanak Ivánctól, mert a Rába gyakran megáradt, és ilyenkor nem tudtak Iváncra menni. A mai templom elődjét 1765-ben építteti Batthyány Imre kegyúr. A templom védőszentje Nepomuki Szent János. Egyhajós épület, amelyet később kereszthajóval bővítenek. Görög kereszt alaprajzú, a homlokzatból lapos rizalitként lép ki tornya.Szentélye egyenes záródású, déli oldalán sekrestye áll. Főhomlokzata falpillérekkel tagolt. Főbejárata félköríves záródású, keretezett, csigakonzolokkal alátámasztott, törtíves szemöldökű, felette a karzat szintjén záróköves keretezésű, félköríves ablak látható. A kettős főpárkány a középső tengely felett ívesen megtörik, és közrefogja a Batthyány-címert. A torony két volutás faloromzattal csatlakozik a hajóhoz, a közepén nagy körablakkal, fölötte a párkány félköríves, timpanonos. A harangok szintjén az ablakok félköríves keretezésűek. Az enyhén ívesen megtört főpárkány felett a torony fedése hagymasisakos. Oldalhomlokzatai ugyancsak falpillérekkel tagoltak, a falmezőkben
részben befalazott, részben vállköves-záróköves keretezésű,félköríves ablakokkal. A széles főpárkány összekapcsolja a homlokzatokat. A toronyalj fiókos dongaboltozattal fedett. Az egynyílású,ívesen kihasasodó karzat csehboltozattal fedett.

A XIX. században kétpilléres, romantikus karzatrészek toldották meg. A szentélyben délen, a sekrestye felett oratórium található. A gazdag, barokk, kegyúri ablakos oratórium karzat Batthyány-címerrel díszített. A templom fedélszéke eredeti barokk. A gazdagon tagolt épületet kiegészíti az igen magas színvonalú négyoszlopos, megtört párkányzatú és oromzatú főoltár. Az oszlopok között Szent Joachim és Szent Anna szobrai állnak, az oromzat csigás volutáin térdeplő angyalok,középen pedig sugarakkal keretezett Krisztus-monogram van.

A kereszthajóban volutával díszített barokk oltárok, rokokó gyóntatószék és a diadalív előtt szószék áll. A padok és a keresztelőkút is barokk alkotások. A ma használt új berendezés 1976–77-ben készült. Az 1800-as évek közepén új plébániaház épült, melyet az 1900-as években építettek újjá. Csákánydoroszló 1803-tól lett önálló plébánia. A templom restaurálására legutóbb 2000-ben került sor.

 

Térkép