Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Cursillosok könyörgései az év első közös szentmiséjén

cursillo-rollup-2021Január utolsó péntek estéjén mutatta be János püspök atya az év első cursillos szentmiséjét, amelyet online is lehetett követni az Egyházmegye Youtube csatornáján. (Időközben a Titkárság csatornájára is felkerült.) Az Oltárra - immár hagyományosan - a cursillisták által beküldött könyörgéseket helyeztük. Ezek közül kilenc tételt olvastak fel, de alább közzé tesszük az összeset.

Ezen a Szentmisén használtuk először az Egyházmegyei Cursillo megújult design-elemeit is, amelyek a terveink szerint a jövőben az eseményeinken, szórólapjainkon is láthatók lesznek.

Miseszándék:

A hálaadó szentmisét a 1991. január 7-10. között lezajlott első szombathelyi női cursillo élő és elhunyt résztvevőinek lelki üdvéért és az egyházmegyei cursilloért ajánljuk fel!

 

Egyetemes könyörgések:                                                                       

Hálát adunk az elmúlt esztendő minden kegyelmi ajándékáért, sikereinkért, küzdelmeinkért, megpróbáltatásainkért. Könyörgünk hitünk megerősödéséért, bátor megvallásáért, az Isten és a felebaráti szeretet gyarapodásáért.

 

Adj mindnyájunknak tiszta szívet, hogy az új esztendőben hitünkben elmélyülve újuljoncursilo-2 meg életünk, észrevegyük mások baját, szeretettel tudjuk segíteni és szolgálni embertársainkat.

                          

Áldd meg Uram azokat, akik erős hittel és áldozatos munkával lehetővé tették, hogy a Cursillo lelkisége eljusson Magyarországra, segítve hazánkban is a Te országod építését. Jutalmazd meg őket örök szereteteddel és az örök élet örömével.

 

Add Uram, hogy a Cursillo egyre több ember szívében lobbantsa lángra a hit fényét és a tenni akarás vágyát. Add meg kegyelmedet, hogy a jámborság, az elmélyülés, és az apostolság révén tudjunk munkálkodni a Te országodért.

 

Urunk, Jézus Krisztus! Hívj magadhoz fiatalokat, akik Téged, és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Légy az ifjúság földi irányítója és lelkük támasza, világosítsd meg értelmüket, hogy hitüket meggyőződéssel vallják, és hű követői legyenek egyházadnak, hasznos polgárai hazánknak. 

                          

Kérünk Urunk, küldj az evangélium hirdetésére papokat, akik életüket egészen Neked szentelik. Segítsd püspökeinket és papjainkat – közöttük is elsőként János püspökünket, valamint lelkivezetőinket, Bálint és József atyákat – hogy Krisztus lelkületével szolgálják az új esztendőben a rájuk bízottokat, Egyházmegyénk cursillistáit és cursillos csoportjait.

                          

Mindenható Istenünk! Kérünk, segítsd az egyházmegyei cursillo mozgalomban munkálkodókat, hogy felismerjék a valóban szükséges feladatokat és képesek legyenek a cursillistákkal összefogva meg is valósítani azokat.

                          

Mindenható Isten! Szent Pál és Árpádházi Szent Margit, a cursillisták védőszentjei közbenjárására kérünk, segítsd a cursillistákat, hogy a jelen időszak elszakítottsága után visszataláljanak egymáshoz, a csoportjukhoz és fellobogjon szívükben az örök negyedik nap lángja!

 

Boldogságos Szűzanya! Vezess és támogass minket, hogy mint az Egyház igaz fiai és lányai, a Te Fiadnak éljünk; hogy az igazság és a szeretet emberi kultúráját a földön erősebbé tudjuk tenni Isten akarata szerint, az Ő dicsőségére!

 

Add, hogy hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra, vagy szerzetesi életre kiválasztottál. A Te szereteted alakítsa át szívüket, hogy tovább tudják adni a Te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet.

 

Istenünk add, hogy minél több ember felismerje: csak a SZERETET csodálatos gyógyító ereje képes megmenteni a világot.

 

Gyújtsd fel a segíteni akarás vágyát az emberek szívében, hogy adományaikkal és imáikkal segitsék a testi, lelki sérülteket, a hiányt szenvedőket.Hálát adunk Urunk a 2020-as esztendő kegyelmeiért, örömeiért, és megköszönjük, hogy erőt adtál a nehézségek, a betegségek, a fájdalmak elviseléséhez.

 

Fiataljainknak, az ifjúságnak kérünk reményt, jövőbe vetett hitet és bizalmat, hogy tudjanak helytállni ott, ahova Isten szólította őket.

 

Segítsd Urunk horvátországi testvéreinket, akiket a földrengés sújtott, fizikai és lelki sérüléseket okozva. Adj nekik erőt az újrakezdéshez, és mentsd meg őket és bennünket is, a további katasztrófáktól.

Segítsd országunk vezetőit, hogy bölcs belátással hozzanak döntéseket, hazánk, népünk sorsát, boldogulását segítve.

Hálát adunk papjainkért, akik a cursillo mozgalomban tevékenykednek, és csoportjaink lelki vezetését vállalják, a betegséggel küzdő lelki-vezetőknek add meg a mielőbbi gyógyulást.

 

Hálát adunk azért, hogy a "mai idők" megpróbáltatásaiban velünk vagy, megfáradt lelkünket felemeled, csüggedésünkben megvigasztalsz, és kegyelmedből megmaradhattunk.

 

Könyörgünk családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a betegekért, a bűnösök és hitetlenek megtéréséért.

Az égi hazába költözött cursillos társainkat ölelje át irgalmas szereteted és egykor mi is velük együtt dicsőíthessünk Téged.

 

Urunk, Jézus, akit szülei bemutattak a templomban, mi most lélekben Eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és Szentséges Szíved szeretetébe ajánljuk őket. Kérünk Téged, vedd karjaidba és öleld magadhoz őket, s őrizd meg mindnyájukat a gonosz minden ártó hatalmától az örök életre.
Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására kérünk, áldd meg őket, és teljesítsd be bennük a rájuk vonatkozó isteni tervedet. Ne engedd, hogy a világ által sugallt önmegvalósítás tévútjára térjenek, hanem vezesd őket szüntelen a Te örök gondviselésed által személyesen a nekik szánt úton, amely az örök boldogságra vezet.

 

Jézus Szentséges Szíve! Neked ajánljuk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat családok minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra.

 

Imáinkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a Te Szent Szíved pártfogását. Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat.

 

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük, hogy legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család, a hit, a szeretet, az ima , a becsületesség a munka, a rend az egyetértés és a béke otthona. 

Drága Jézus! Védelmezd a gyermekeket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket, oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot.

 

Jézus Szentséges Szíve! Légy a betegek ereje, az idős. elhagyott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja. őrködjél minden családban a betegek és haldoklók mellett. 

 

Légy velünk halálunk óráján, légy oltalmazónk, menedékünk, megnyugvásunk. Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot s örökre együtt legyünk a Te Szentséges Szívedben.

Urunk Jézus! Hálát adunk Neked azért, hogy meghívtál minket apostolaid sorába, és kegyelmeddel igent mondhattunk hívásodra. Segíts bennünket, hogy az a tűz, melyet lángra lobbantottál szívünkben, soha ki ne aludjék, és mindig tudatában legyünk annak, hogy Te mindig, minden körülmények között számítasz ránk!

 

Mennyei Atyánk! Reménykedve fordulunk hozzád! Te alkottál, te hívtál meg az Egyházba, és a cursillos közösségbe. Irgalmasságodban és Mindenhatóságodban bízva kérünk, mutasd meg Isteni erődet a családok, a testi - lelki bajokban szenvedők életében! 

 

Kérünk Urunk áldd meg mindazokat, akik a Szentlélek megvilágosító kegyelme által elvezettek minket a cursilloba. Add kérünk, hogy kegyelmed segítségével   továbbra is, állhatatos, bátor és hűséges apostolaid maradhassunk.

 

Elhunyt Gál Jenő atyáért, minden elhunyt cursillista lelkipásztorért és elhunyt cursillista testvéreinkért könyörgünk hozzád Urunk!  Jutalmazd meg őket örök szereteteddel és az örök élet örömével.