Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gencsapáti Szent-kút


Gencsapáti Szentkút

Gencsapáti Szent-kútA község a Kárpát-medence közép-nyugati részén, Vas megyében, Szombathelytől északnyugatra, a Gyöngyös patak keleti oldalán terül el. Gencsapáti községben a Hunyadi út 236. szám alatt áll a gótikus eredetű plébániatemplom, amelyről az 1674. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv már említést tesz. 1880-ban három hajóssá bővítik eklektikus stílusban. A templom védőszentje Szent Jakab apostol, ünnepe.

1756-ban gróf Batthyány József pozsonyi prépost egyházlátogatást végzett Gencsapátiban. A látogatás alkalmával felvett jegyzőkönyv részletesen beszél a Szentkútról.

E szerint a gencsi határ nyugati részén, egy domb oldalán bővizű forrás található. Török Mihály és neje László Katalin hálából kápolnát építtettek a forrás fölé, annak emlékére, hogy világtalan gyermekük szemei a forrás vízében történt mosás következtében megnyíltak. A kápolnát a fájdalmas Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A kápolna mellé hamarosan egy három keresztfából álló kálváriát és egy remetelakot is építettek. A remetelakban Egy Krajczár Ferenc nevű csehországi remete lakott. A remete ellátásáról a falu gondoskodott, ő pedig mindezért a forrást, a kápolnát, a kálváriát és környékét gondozta. Időközben a remete meghalt és a remetelak is megsemmisült.

Gencsapáti Szent-kútA romos állapotban lévő kápolnát 1730-ben Geröl István jobbágy újjáépítette. Későbbi feljegyzések tanúsítják, hogy az 1800-as években a község hivatalosan is elkötelezi magát a Szentkútnak és környékének a felügyeletére. E feladat ellátására gondnokot választanak. Ő vigyáz a rendre, tisztaságra, gondoskodik a kápolna és kálvária állagának megóvásáról, és kezeli a kápolnának a jótékony adakozásából származó bevételeit.

1906-ban a kápolna köré 14 kisebb stációs kápolna épült, Jézus szenvedésének egyes jeleneteit ábrázoló szoborcsoportokkal. Nem sokkal később a kápolna egy fájdalmas Szűzanyát ábrázoló szobrot kap a kármelita nővérektől. Hosszú István és családja 1936-ban, 6 éves korában váratlanul elhunyt Bernadett nevű kislányuk emlékére, egy Lourdes-i barlangot építetett és ajándékozott a Szentkútnak

Gencsapáti Szent-kútA gencsapáti Szentkút keletkezésétől kezdve napjainkig a környék kedvelt „szent" helye. Évente kétszer: a Szent Kereszt megtalálásának ünnepét (május 3.), és a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét (szeptember 14.) követő vasárnapon nagy számban keresik fel a szomszédos plébániák hívei is, hogy bűneiktől megtisztuljanak és a fájdalmas Szent Szűz közbenjárására életük keresztjét türelmes lélekkel tudják viselni. Szentmise előtt a dicsőséges rózsafűzért imádkozzák elő a lányok. Délután fájdalmas rózsafüzéren, és keresztúton vesznek részt a hívek.

A gencsapáti hívek a két szent kereszt napi búcsún kívül Nagyboldogasszonykor (augusztus 15.) is elzarándokolnak a kegyhelyhez, hogy itt ünnepeljék meg Jézus édesanyjának égi megdicsőülését. Ugyancsak kedvelt a hívek körében az őszi úgynevezett hálaadó mise is, melyet a szüret végeztekor szokás a Szentkútnál bemutatni.

Gencsapáti Szent-kútNagyböjtben, az utóbbi években, a Szombathely és környéke fiataljai itt végzik el az Ifjúsági keresztutat. 1986 és 1987-ben Isten segítségével a gencsapáti hívek áldozatkészségéből megszépült a Szentkút és környezete. 2001-ben a Széchenyi-terv pályázatán jelentős összeghez jutott a Szentkút, és környezete. Ebből az összegből tervezik a földút korszerűsítését, a stációk, kápolna, lourdes-i-barlang restaurációját.

Imádunk Krisztus és áldunk,
mert szent kereszted által
megváltottad a világot!

Üdvözlégy Mária, fájdalmakkal teljes!
A Keresztrefeszített van Teveled.
Megsiratni való vagy Te az asszonyok között,
és megsiratni való a Te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
a Keresztrefeszítettnek Anyja!
Eszközölj ki nekünk, Fiad keresztrefeszítőinek
bűnbánó könnyeket, most és halálunk óráján.
Ámen.

Forrás: www.bucsujaras.hu/gencsapati

 2015-ben felújították a Kálváriát a hívek adományának és összefogásának, valamint pályázati forrásoknak köszönhetően.

http://www.martinus.hu/hirek/5902/megaldottak-a-felujitott-kalvariat

 

 


Gencsapáti SzentkútA Szentkút keletkezésének történetét a szájhagyomány mellett hivatalos feljegyzés is tanúsítja: az 1756-os Batthány - féle visitatio-s jegyzőkönyv részletesen beszél e szent helyről. E szerint a gencsi határ nyugati részén, egy domb oldalán bővizű forrás található. Török Mihály és neje László Katalin hálából kápolnát építtettek a forrás fölé, annak emlékére, hogy világtalan gyermekük szemei a forrás vízében történt mosás következtében megnyíltak. A kápolnát a fájdalmas Szűz Mária tiszteletére szentelték fel.

1906. nyarán Kovács Katalin szombathelyi (volt nagygencsi) lakos 14 stációból álló keresztutat készíttetett a Szentkúti kápolna köré, majd szeptemberben sógora, Abért István, a Szentkút gondnoka, 400 korona értékű alapítványt tett a stációk és a kálváriai keresztek fenntartására.

Ugyanebben az évben a Szentkút fölé épült kápolna egy fájdalmas Szűzanyát ábrázoló szobrot kapott ajándékba a Szombathely-Kálvária remeteház helyére települő karmelita nővérektől egy lourdes-i barlangot építtetett és ajándékozott a Szentkútnak.

1937-ben újabb létesítménnyel gazdagodott a Szentkút: Hosszu István és felesége Banga Margit 6 éves korában váratlanul elhunyt Bernadett nevű kislányuk emlékére.

Gencsapáti SzentkútA lourdesi barlangkápolnát Könczöl Antal salköveskuti esperes plébános áldotta meg 1937. szeptember 19-én. Évente kétszer: Szent kereszt megtalálásának ünnepét (május 3.) és a szent kereszt felmagasztalásának ünnepét (szeptember 14.) követő vasárnapon nagy számban keresik fel a szomszédos plébániák hívei is, hogy itt a tiszta forrás vizénél testi-lelki enyhülést keressenek, bűneiktől megtisztuljanak, a fájdalmas Szűzanya közbenjárására életük keresztjét türelmes lélekkel tudják hordozni. Ekkor a szentmisét a lourdesi barlangkápolna előtti köves részen mutatják be.Délután a búcsúra elzarándokolt hívek közösen járják végig és imádkozzák együtt a keresztutat.

A gencsapáti hívek a két szent kereszt napi búcsún kívül Nagyboldogasszonykor, augusztus 15-én is elzarándokolnak a Szentkúthoz, hogy itt ünnepeljék meg Jézus édesanyjának égi megdicsőülését.

Gencsapáti SzentkútUgyancsak kedvelt a hívek körében az őszi ún. hálaadó mise is, melyet a szüret megkezdésekor szokás a szentkúti kápolnában végezni.

Néhány évvel ezelőtt szép szokás vette kezdetét a Szentkúton. Virágvasárnap délután a szombathelyi és környékbeli plébániák ifjúsága közösen járja végig a keresztút állomásait a helyi hívekkel együtt. A résztvevők száma évről évre növekszik. Az idei évtől kezdve pedig minden szombat este szabadtéri előesti szentmise bemutatására kerül sor, rossz idő esetén pedig a kápolnában.

 

Forrás: www.gencsplebania.hu